0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
12. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
16. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
I. Přicházíme k Bohu
Modlitba sloužících
Před začátkem bohoslužeb se faráři, službu konající presbyter či presbyterka a lektoři shromáždí do farní kanceláře k přípravné modlitbě. Také ti, kdo v kostele očekávají začátek bohoslužeb se mohou v tichosti modlit a připravovat.
Introitus a zpěv žalmu
Introitus neboli vstup do bohoslužeb říká většinou kurátor sboru. Cílem introitu je slavnostní formou uvést do tématu právě slavených bohoslužeb. V prvních staletích církve míval introitus zpívanou podobu. V kostele U Jákobova žebříku introitus čteme. Bývá jím většinou pasáž z oslavného žalmu.
Většinou následuje zpěv žalmu, který tematicky patří k dané neděli.
Otevření bohoslužeb
Farář, který vede bohoslužby, otevírá shromáždění ne svým jménem, ale „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ a shromáždění toto potvrzuje svým amen. Dvě až tři následující vstupní věty ohlašují jaká je právě neděle, jaké téma tato neděle má. Je-li to potřeba, je zde místo pro nějaké nezbytné technické instrukce k bohoslužbám. Toto vstupní slovo ústí do apoštolského pozdravu:
Apoštolský pozdrav
"Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi". Shromáždění odpovídá hlasitým „amen“.
Kyrie
Slova „Kyrie (Christe) eleison“ (Pane (Kriste) smiluj se) pocházejí z řeckého jazyka. Původně se používala k vítání přicházejícího vladaře. V řeckých biblických textech (v Novém zákoně a septuagintním překladě Starého zákona) je titulem „kyrios“ (Pán) obdařen Hospodin, v Novém zákoně také Ježíš Kristus. Do západní bohoslužby církevní obce proniklo Kyrie na konci 5. století z Východu v podobě litanií, které se zpívaly po introitu během příchodu duchovních a ostatních sloužících. Trojitým Kyrie eleison, Christe eleison a Kyrie eleison se vyjadřuje radost z Krista, který přichází tam, kde se dva neb tři v jeho jménu shromáždí. Někdy je zpěv Kyrie použit jako součást vyznání vin.
Gloria
Chvalozpěv Gloria je východního původu. Jeho začátek pochází z 2. kapitoly Lukášova evangelia. Tento chvalozpěv se nezpívá v době postní a adventní (s ohledem na kající ráz doby postní a ztišený ráz doby adventní).
Vstupní modlitba
Modlí se ji farář a shromáždění stvrdí svým hlasitým „amen“.zpět ...
© 2005 archa.cz