0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
12. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
16. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
III. Sdílíme, co nám Bůh dává
Píseň ke sbírce a přinášení darů
Přinášíme zpět Bohu něco z toho, co nám dal. Do košíků, které v kostele kolují, lze dát svůj finanční dar. První neděli v měsíci na dostavbu sborového domu, dálší neděle na potřeby sboru nebo celocírkevně vyhlášenému účelu. Spolu se sbírkou přinášejí službu konající presbyteři chléb a víno na Stůl Páně.

Modlitba ke sv. večeři Páně, tzv. eucharistická modlitba (eucharistie= dobrořečení)
Modlitba, ve které farář při bohoslužbách děkuje Pánu Bohu za všechna skrytá i zjevná dobrodiní a především za dar jeho Syna Pána Ježíše Krista. Za to, že jej Bůh poslal, a za všechno, co pro nás a naši spásu Ježíš učinil (tzv. anamnéze). K této chvále se celé shromáždění spojuje s nebeskými zástupy a voláme spolu s anděly "Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, nebe i země jsou plny tvé slávy," (dle Iz 6,3) a dále zpěv, který volal zástup, zdravící na oslátku vjíždějícího Ježíše do Jeruzaléma: "Hosanna na výsostech. Požehnaný, jenž přicházíš, ve jménu Páně, Hosanna na výsostech." Tento zpěv se nazývá Sanctus a Benedictus. Součástí eucharistické modlitby jsou také slova ustanovení sv. večeře Páně, vzývání Ducha svatého, aby to, co pro nás Kristus tenkrát učinil, se nám v této hostině stalo přítomností. Aby zemřelý a zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus zde s námi byl přítomen, ve společenství a pod způsobou chleba a vína (tzv. epikléze). Protože sv. večeře Páně nás spojuje s celou církví a to horizontálně (s ostatními shromážděními, které také slaví sv. večeři Páně) i vertikálně (s těmi, kdo nás již předešli a jsou nyní v pokoji u Pána, a také s nebeskými zástupy, které chválí Hospodina), je součástí této modlitby také prosba, aby se Pán Bůh rozpomenul na celou Jeho církev (tzv. memento).

Tato modlitba ústí do společné Modlitby Páně:
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Agnus Dei
Zpěv "Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!" se opakuje třikrát. Potřetí se prosba na konci mění na "daruj nám pokoj!" (tzv. Agnus Dei, sr J 1,29 Sk 8,32 1K 5,7 Zj 5,12.19,7 ad.)

Pozdrav pokoje
Díky Kristovu vykupitelskému dílu smíme a máme i my jedni druhé pozdravit Pozdravením pokoje, slovy „Pokoj tobě“.

Vysluhování, přijímání, společenství Těla a Krve Kristovy
Všichni pokřtění křesťané a křesťanky, kteří věří v Boha Otce, Syna i Ducha svatého, jsou zváni, aby přijali dary, které nám Bůh dává.
K vysluhování přivádějí (přinášejí) rodiče také své děti. Je přitom ponecháno na rodičovské zodpovědnosti, kdy se jejich děti začnou plně účastnit sv. večeře Páně.

Svatá večeře Páně je zakončena děkovnou modlitbou a písní.


zpět ...
© 2005 archa.cz