0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
27. ledna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
28. ledna (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
29. ledna (pátek)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
31. ledna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
4. neděle adventní (21. prosince 2014)
Jan 18; 37

Text kázání: Jan 18; 37
(37) Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

Milé sestry, milí bratři,

„Proč jsi přišel?“, tak se jmenuje program, který slyšíme od dětí. Proč přišel Ježíš, může být naše otázka. Nebo snad lépe, jaký důvod k tomu byl, jaký důvod k tomu měl Bůh, že nám poslal Spasitele. Co to pro nás znamená? Co to v nás způsobuje, kam nás hledání odpovědi na tu otázku vede?

V tuto chvíli před Piláta. Setkávají se v Pilátovi strach, nesvoboda, kompromis a v Kristu svoboda, láska a pravda. Ti dva vedou dialog, ve kterém ovšem nedochází k porozumění. Pilát rozumí slovu král. Umí si představit, co je to moc, jak se dá uhájit, jak je potřeba umět kličkovat, říkat polopravdy nebo rovnou lži. Pilát však nerozumí slovu pravda. Co to je pravda, ptá se Ježíše v závěru dialogu. Pravda však stojí před ním. Na jiném místě o sobě Ježíš řekne: Já jsem ta cesta, pravda i život. Ježíš je pravda o Bohu i o člověku. Jako Boží vtělení přináší zprávu o tom, že Bůh je láska. Jako člověk přináší zprávu o tom, že Bůh nenechává člověka v okovech kompromisů, polopravd a lží. Rodí se v ponížení chléva, vůbec ne v královském paláci. Ale není právě chlév skutečným královským palácem, ve kterém se rodí království Boží? Není ten chlév místem zrozené pravdy o člověku? Neříká nám právě ten chlév, že není místo, není žádná lidské situace, ve které by Ježíš nebyl s člověkem? On jde s člověkem do jeho bolestí, šrámů, proher. Zná celou pravdu o člověku a jedině on je jí schopen nést a unést.

V novém překladu Slovo na cestu čteme ještě srozumitelnější výklad: „Přece jsi tedy král“, konstatoval Pilát. „Sám to připouštíš“, odpověděl Ježíš. „Narodil jsem se proto, abych oznámil pravdu o tomto království. Kdo miluje pravdu, ten mne poslouchá.“ Láska k pravdě je cestou k poznání a přijetí pravdy ke Kristu. A na té cestě hledání pravdy, milování pravdy je ochota přijmout pravdu, uskutečňovat pravdu. Končí se rok, ve kterém jsme si připomínali šestisté výročí vysluhování svaté večeře Páně podobojí. Mistr Jan Hus, který takové vysluhování podporoval a který má velmi blízko k janovskému pojetí pravdy, ve svém spisu Výklad víry z roku 1412 zve k pravdě známými plamennými slovy: „Protož, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odloučení věčné od milosti Boží.…“ (Výklad viery 1412) Pro takové hledání Kristovy pravdy je vytvořen prostor v církvi. Je místem pro dialog, místem naslouchání a sdílení. Místem pravdivého hledání pravdy Kristovy. Místem pravdivého hledání Krista, setkávání se s Kristem. Ty různé polopravdy a nepravdy, ty lidské pravdy, církev a sbory rozdělují, působí nepokoj. Ta pravda, kterou je Ježíš Kristus, církev i sbory spojuje. Nežijeme ve sboru a v církvi, abychom uskutečňovali své pravdy, ale abychom žili a uskutečňovali pravdu, kterou je Ježíš Kristus. Není pro křesťana na jeho cestě víry nic víc.

„Proč a na co vlastně žiji? Téměř každý člověk touží dopátrat se odpovědi. Nezná-li ji, tak se souží. Ale pravda leckdy bývá vzácnější než ryzí zlato. Kde mám hledat pravdu Kriste? Odpověz mi, prosím, na to,“ slyšeli jsme před chvílí otázku dítěte. Odpovědí nám je, že hledat pravdu máme u Krista. Proto přišel Ježíš, abychom v něm nalezli pravdu, která nás osvobodí. Abychom již nyní v Kristu rozpoznávali ukazatele Božího království. Abychom u Krista čerpali sílu pro budování vlastní pravdivé životní cesty i cesty sboru, ve kterém žijeme, ve kterém slyšíme zvěstované evangelium, slavíme svátosti, modlíme se, přejeme si pokoj, sílu odpouštět a budovat pravdivé vztahy, nezatížené vlastními pravdami, ale nesené jedinou pravdou, kterou je Ježíš Kristus. Proto přišel na svět, aby vydal svědectví o pravdě Božího království. Proto přišel i mezi nás.

Amen.

Miroslav Erdinger


© 2005 archa.cz