0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
27. ledna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
28. ledna (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
29. ledna (pátek)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
31. ledna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Kázání z druhé neděle adventní – 4. prosince 2016
Římanům 11; 28 – 33

Text kázání: Římanům 11; 28 – 33
(28) Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce.
(29) Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.
(30) Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost,
(31) tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám.
(32) Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.
(33) Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!


Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!

V japonštině a korejštině existuje slovo douhou/harakara, což původně znamená narozený ze stejného břicha a označuje bratry a sestry. Slovo douhou také znamená člověka narozeného ve stejné zemi – tedy krajana. Myslím, že i v rychle se globalizujícím světě zůstává vědomí patriotismu hluboko v našich myslích. Národní uvědomění může fungovat pozitivně i negativně – rozmanitost etnických skupin a jejich kultur na jedné straně obohacuje svět, ale na druhé straně je faktorem vyvolávajícím zbytečné konflikty. Podle slov apoštola Pavla slov ve Skutcích apoštolských v 17. kapitole Bůh rozlišil každý národ lidstva tak, že v něm lidé hledali Boha. Pavel říká, že díky národům roztroušeným po celém světě může být Bůh blíže k lidem a jimi být nalezen. Je-li tomu tak, pak lze říci, že bohoslužba, v níž se sjednocují různé národy, se přibližuje Bohu více, než bohoslužba jedné etnické skupiny sloužená v jediném jazyku.

Apoštol Pavel hovoří v epištole Římanům o vyvolení a spáse Izraele. Pavel sám sebe vnímal jako apoštola pohanů, ale zároveň cítil velký zármutek a neutuchající bolest ve svém srdci, protože jeho krajané Izraelci nepřijali Boží evangelium. Pavel, stejně jako mnoho lidí, cítil hlubokou náklonnost ke svému lidu. Bylo pro něj těžké pochopit, proč Boží lid Izrael nepřijal evangelium Syna Božího Ježíše Krista. Pavel v tom nakonec nachází samotný Boží plán spásy vůči všem lidem. Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Evangelium se sice pro Izrael stalo kamenem úrazu, avšak Pavel nikdy neříká, že Bůh svůj lid opustil. Ale jejich selhání přineslo pohanům spásu, aby vzbudilo žárlivost židů. Bůh způsobil, aby se evangelium o spáse rozšířilo nejen mezi Izraelci, ale také všemi národy. Pavel v tom objevil Boží plán záchrany nejen pro Izrael, ale také pro všechny lidi.

Aby Bůh přinesl spásu všem lidem, jak Izraelcům, tak pohanům, učinil pohany nositeli evangelia po selhání Izraele, a tak nakonec mohl přivést Izraelce zpět k Bohu. V souladu s touto Boží vůlí Pavel nadšeně šířil evangelium mezi národy, aby Izrael žárlil na záchranu pohanů a přijal evangelium. Pavel říká, že to je Boží tajemství. Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, dokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael. Dále pak Pavel říká: Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Nyní se Izraelci protiví Bohu a vzpírají se evangeliu, ale kvůli Božímu vyvolení stále zůstávají jeho milovaným lidem. Boží vyvolení nemůže být zrušeno. Je věčné. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Přestože se myšlení lidí mění, Boží vůle se nemění, je neotřesitelná. Ani Boží dar, ani Boží povolání nelze odvolat. Můžeme to nazvat Boží prozřetelností. Je tu Boží plán týkající se nás, který nemůže být zrušen, protože je to Boží ustanovení. Proto je Bůh důvěryhodný a stává se naším neochvějným útočištěm a pevností.

Pavel dále říká: Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. Každý, včetně mě, bude uzavřen pod neposlušnost. Nicméně skrze mou neposlušnost někdo jiný dostane Boží milost. Můžeme říci, že tento svět se takto správně točí. Přijímám-li milost od Boha, může to záviset na skutečnosti, že někdo jiný je neposlušný. Pokud je tu lidská neposlušnost, děje se také spása lidí. Všichni lidé budou neposlušní, aby všichni lidé byli zachráněni. Můžeme se divit, proč Bůh dělá takovou okliku – a můžeme si říkat, že Bůh by měl přimět lidi k poslušnosti od počátku. Avšak my nemůžeme vědět vše o Boží mysli. Můžeme pouze vyznat, jak vyznává Pavel: Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!

Mysl Páně je s tou naší nesouměřitelná. Můžeme do ní proniknout jen skrze slovo Boží a pod vedením Ducha svatého. Bible však jasně svědčí o tom, že Boží prozřetelnost, Boží dar a povolání nelze odvolat. Zaslíbení, že Bůh nás zachrání skrze milost Kristovu, nikdy nebude odvoláno. A Bůh si jistě přeje, aby všichni byli spaseni. Kdo na zemi poznal mysl Páně? Nikdo nemůže popřít, že celá historie lidstva, včetně mých hříchů a neposlušnosti mých milovaných bratří a sester a krajanů, je pod vládou našeho Boha, je zahrnuta v Božím věčném plánu. Teprve když se podíváme zpátky, naše víra vyznává, že vše bylo pod Božím vedením a prozřetelností.

Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval, říká Pavel. V české zemi, která kdysi vzkvétala upřímnou vírou, nyní žijí cizinci přicházející z dalekých zemí, které dlouho neznaly evangelium. Nyní se zde snaží žít nadšenou vírou. Dá se říci, že tato skutečnost byla také součástí plánu Boží spásy – aby všichni, Češi i cizinci, byli spaseni. I když je někdo vůči Bohu nyní neposlušný, skutečnost, že jsme všichni pod Boží milostí, se nikdy nezmění. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. V Kristově církvi mají dojít spásy jak ti, kdo byli kdysi neposlušní, tak ti, kdo jsou neposlušní nyní. Kéž se plán Boží spásy, jež nebude nikdy odvolána, naplní také v našem sboru, kde se shromažďují různé národy a různí krajané.

Sinil Son, farář japonské komunity


zpět ...
© 2005 archa.cz