0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
13. ledna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
14. ledna (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
15. ledna (pátek)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
17. ledna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
21. neděle po Trojici (1. listopadu 2009)
Marek 1; 14 - 15

První čtení: Žalm 33; 1 - 5

Text kázání (Marek 1; 14 - 15):
(14) Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium:
(15) „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“


Milé sestry, milí bratři Korejci, Japonci, Češi,

žijeme ve světě, plném špatných zpráv. Doléhají na nás ze všech stran a je jich tolik, že mnohdy propadáme pocitu, že svět je zlý a lidé jsou zlí. Televizní zprávy nám prostředkují záběry z teroristických akcí a přírodních katastrof a autonehod a dalších a dalších tragedií, které se týkají jednotlivců, rodin i velkých celků lidské společnosti. Propadáme pocitu, že všechno je jen zlé a svět spěje do rychlé záhuby. Marně v tom marasmu hledáme něco pozitivního, marně vyhlížíme zprávu, která by nám zlepšila náladu, umožnila trochu se nadýchnout a s nadějí hledět do budoucnosti.

A my dnes jdeme do kostela, lačni dobrých zpráv, otevřeme bibli a ejhle, také přečtený text začíná špatnou zprávou: „Když byl Jan uvězněn”. Ano, Jan Křtitel je ve vězení. Špatná zpráva. Mizí ze scény. Už o něm mnoho neuslyšíme a to, co o něm uslyšíme, opět nebude dobrá zpráva, bude to dokonce zpráva velmi špatná. A přesto v tuto chvíli není důvod propadat skepsi. Ona totiž ta špatná zpráva otevírá prostor ke zprávě dobré a to dokonce tak dobré, že všechny špatné zprávy blednou a ztrácejí na své tragice.

Ježíš přišel do Galileje. To je ta dobrá zpráva. Ježíš přichází tam, kde jsou slyšet špatné zprávy, tam, kde se zdá, že je všemu konec, že se vlády ujímá negace a smutek a zlé v různých podobách, dokonce i tam, kde je nemoc a vězení a smrt. Galilea je jeho kraj, tam vyrostl, tam to měl rád, tam působil, mimo jiné i tam projevoval své mesiášské poslání. Byl to ovšem kraj, kterým Židé pohrdali, pokládali ho za pohanský, byl na okraji židovství. Známe obrat Galilea pohanů. Kraj, kde by čekali spíše právě ty další špatné zprávy. Mohly by vypadat třeba takto: Když byl Jan uvězněn, jeho dům byl vypálen, jeho stoupenci i nejbližší přátelé byli pronásledováni, někteří pobiti, v ten čas se také v nejzalidněnější části nastalo zemětřesení a tak dál. Ne, špatné zprávy nemají pokračování. Jejich tok je přerušen dobrou zprávou: Ježíš přišel do Galileje. Co tam přináší?

V jeho vystoupení můžeme docela významně vysledovat náznaky misie. Evangelista Marek nás svým pojetím vede do misijních vod. Když mluví o poslání Ježíšově v Galilei, používá slova z tehdejší misijní terminologie. Slova kázat a evangelium do této terminologie patří. Tak tedy Ježíš přišel do Galileje, kde kázal evangelium Boží.

Ježíš přináší evangelium, tedy dobrou zprávu. Mezi těmi všemi špatnými zprávami zazní najednou zpráva, která to špatné zastaví. Ne že by se již neodehrávaly špatné věci, ne že by bylo již jen dobro, spravedlnost a láska. Ale ty špatné zprávy ztrácí tváří v tvář evangeliu svoji zrůdnost a hrůznost, ztrácí poslední a definitivní moc nad člověkem. Protože tu má Bůh v Ježíši Kristu. A to je evangelium, které Ježíš káže. To je jeho misie do samého středu okrajové nebo žádné víry.

Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Dál již půjdou věci jinak. Je zde kairos, Boží příhodný čas. Nastává přelomová událost. To, co bylo zaslibováno ve Starém zákoně, Boží blízkost s člověkem, záchrana, příchod Mesiáše, to se naplnilo. Od tohoto času již žádná špatná zpráva nebude mít poslední a definitivní slovo k člověku, dokonce i smrti odejme příchod Mesiáše její poslední slovo, až se od jednoho hrobu na pohřebišti jeruzalémském a poté po všech hřbitovech i hrobech v každý čas roznese zpráva o Kristově vzkříšení, když ještě před tím zazní z Kristova kříže: Je dokonáno. Evangelium Boží o naplnění času neproměňuje ten na hodinkách měřitelný chronos, ten zůstává stejný a s ním nikdo nic neuděláme.

Avšak evangelium Boží zásadním způsobem určuje jeho smysl, naplnění, příhodnost, prožitkovost. Nyní a teď nezáleží na tom, kolik je hodin, ale že v tom čase je Bůh v Kristu s námi. Království Boží, to nejlepší, co se může člověku dostat, nepřijde až jednou po smrti, ono je blízko, je již dokonce jistým způsobem mezi námi, již působí, v plnosti však teprve přijde.

Z toho ovšem něco plyne. Naše lidské rozhodnutí, přitakání, přijetí té přelomové události do života člověka. Naše ano, to chci, to se týká i mě, to je i pro mě zachraňující. „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Slova, kterými Ježíš navazuje na Jana Křtitele. Můžeme vnímat: Jan Křtitel je ve vězení, to je špatná zpráva, ale zde je Ježíš, který ho připomene, Janovo slovo a Janova snaha nepřijdou vniveč. Obraťte se, přimkněte se k Hospodinu. Pojmenujte to, co vás trápí, co vás od Pána Boha vzdaluje, s čím si nevíte rady, pojmenujte to, co lze nazvat hříchem a vyznejte to Pánu.

On odpouští, počítá s vámi, neraduje se z lidské bolesti a zahynutí. Jeho moc je zachraňující. „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Pozvání k víře. K takové víře, že to všechno se nás, milé sestry a milí bratři týká. Týká se nás evangelium. Dobrá zpráva pro nás.

Jestliže jsme na začátku mysleli na špatné zprávy, lekali se jich, a ono na ně není možné nemyslet, obklopují nás, buší nám na srdce i mozek, pak hle, zde je dobrá zpráva: Ježíš přichází do té naší Galileje, ve které žijeme, a káže nám evangelium. „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu“.

Nechme touto dobrou zprávou přehlušit všechny ty špatné zprávy. Jakkoliv k nám doléhá v tichosti a bez reklam, její tichost stačí na všechen hluk, který doprovází ty zprávy špatné. Naplnil se čas. Ježíš přišel k nám. Bůh sestoupil mezi nás.
Amen

Miroslav Erdinger


zpět ...
© 2005 archa.cz