0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
21. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
25. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
Kdo jsme

je jedním ze sborů této církve, která se hlásí k dědictví českých bratří a evropské reformace 16. století. V České republice má tato církev 261 sborů, z toho dvacet na území hlavního města Prahy. Vnitřní život farního sboru i jeho jednání navenek jsou zakotveny ve zvěstování Božího slova a ve vysluhování svaté večeře Páně.

Od počátku 90. let 20. století se farní sbor stal podpůrným centrem sociálních aktivit vlastních členů i jiných organizací. Především práce farářů a členů sboru v Psychiatrické léčebně v Bohnicích objevuje možnosti, které dnes má církev ve svobodné společnosti. Účast farářů v týmech lékařů a ošetřovatelů a jejich práce v rámci tzv. pastorační terapie se ukazuje jako vítaná a přínosná všem. Věnujeme se také pastorační práci v hospici a domově důchodců v Praze 8. Ve sborovém domě se pravidelně od roku 1990 schází občanské sdružení Logos Praha, ekumenické společenství křesťanů s homosexuální orientací. Spolupracujeme s Diakonií ČCE, především s jejím pracovištěm v Ďáblicích, které poskytuje terénní pečovatelskou službu. Důležitá je spolupráce i s dalšími nestátními neziskovými organizacemi (Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Servitus, Fokus, Česká asociace pečovatelské služby a další).

Práce sboru je propojena s činností Komunitního centra U Jákobova žebříku, o.s., jehož projekty navazují na aktivity sboru, rozvíjejí je a doplňují v oblasti sociální, kulturní a vzdělávací.

Výsadou našeho farního sboru je soužití se skupinou korejských křesťanů, které do Prahy přivedlo jejich zaměstnání. V kobyliském sboru našli nejen prostory k vlastní nedělní bohoslužbě, ale stali se součástí jednoho společenství. Působí zde korejský farář, který vykonává biblické a modlitební hodiny pro děti i dospělé. Také nově vzniklé Středoevropské centrum misijních studií, v němž hrají významnou úlohu korejští křesťané, našlo své sídlo v budově sboru. Každou první neděli v měsíci se konají společné česko-korejské bohoslužby, díky doslovnému tlumočení všem přítomným dobře srozumitelné.

Společenství farního sboru pěstuje a rozvíjí přátelské kontakty s místní katolickou farností a náboženskou obcí Církve československé husitské, ale také s mnoha sbory v zahraničí.

Farní sbor poskytuje prostory a ubytování pro vzdělávání v sociální oblasti a pro pobyty skupin nebo individuální návštěvy hostů. Pro různé semináře a konference nabízíme variabilní prostory – malý a velký sál s možností propojení, s celkovou kapacitou 120 osob, se zařízením pro simultánní tlumočení. Třináct lůžek ve čtyřech pokojích s odděleným hygienickým vybavením a šest lůžek ve dvou pokojích s vlastním hygienickým vybavením. Hostům je k dispozici kuchyňka s jídelnou.

Sborový dům s kostelem nazvaným U Jákobova žebříku stojí v tichém sousedství několika domků na okraji nevelkého lesoparku asi 8 minut chůze od stanice metra C Kobylisy. Ve své době velmi moderní stavba od švýcarského architekta Ernsta Gisela z roku 1971 je spjata s politickým a společenským uvolněním „Pražského jara“ a je jedinou církevní stavbou ČCE postavenou v době komunistické normalizace po roce 1968. V roce 1995 byla zahájena rekonstrukce a dostavba podle projektu pražského ateliéru Schaufler-Roskovec. Probíhá v jednotlivých etapách dosud s ohledem na možnosti financování, jehož hlavním zdrojem jsou dary. Cílem projektu je kapacitní rozšíření sborových prostor a změna původního uzavřeného výrazu budovy. Hotova je střešní nástavba s dřevěným obložením. Všechna čtyři podlaží spojuje výtah. Koncepce i provedení stavby umožňuje bezbariérový pohyb prakticky ve všech čtyřech podlažích budovy, jejíž součástí jsou i byty pro pracovníky sboru a faráře.

Parkování je možné na šesti parkovacích místech před objektem. Na Jákobův žebřík upomíná jednoduchá ocelová zvonice, která je díky své výšce dobrým orientačním bodem i jakýmsi zvukovým majákem vysílajícím pozvání do okolí. Poslední etapa dostavby rozšíří ubytovací část, zázemí kostela bude doplněno o víceúčelový sál. Stavebními úpravami vznikne bezbariérově přístupná zahrada.ekumenickým společenstvím lidí z mnoha zemí a konfesí,

křesťanským sborem, který se v počtu cca 70 lidí schází k bohoslužbám,

společenstvím 662 členů,

součástí 31 farních sborů pražského seniorátu seniorat.praha@centrum.cz,

součástí Českobratrské církve evangelické www.srcce.cz

členy Ekumenické rady církví www.ekumenickarada.cz

členy Leuenberského Společenství Evangelických církví v Evropě (GEKE) www.leuenberg.net

členy Světové aliance reformovaných církví (WARC) www.warc.ch

členy Světového lutherského svazu (LWF) www.lutheranworld.org

Po čtyřiceti letech od slavnostního otevření si v roce 2011 připomínáme okolnosti vzniku církevního střediska v roce 1968 a jeho radikální proměnu po roce 1989. Zvláštní pozornost věnujeme dosud nedokončeným stavebním úpravám a jejich postupnému financování z darů institucí i jednotlivců.

Forty years after the ceremonial opening in 2011, we are commemorating the founding of the church centre in 1968 and its radical transformation after 1989. We are paying particular attention to the still unfinished remodelling of the church building and its gradual funding with donations from institutions and individuals.

PDF soubor ke stažení / Download PDF file


už několik let se náš sbor připojuje k projektu zvanému Krabice od bot. Jeho smyslem je trochu potěšit děti z chudých rodin, jejichž rodiče si nemohou dovolit jim koupit vánoční dárky. Před nedávnem jsem se dověděl, že s podobným nápadem přišel také někdo jiný. Existuje internetová stránka Milý Ježíšku, která je plná vánočních přání od dětí z dětských domovů. Kdo chce některé z těchto přání splnit, klikne na ně a pak dostane pokyny, jak dárek koupit a dopravit přímo danému dítěti. Podotýkám, že za touto bohulibou činností není žádná církev, ale pár studentů, kteří prostě chtěli – bez nároku na odměnu – udělat něco dobrého pro své bližní.
S blížícími se Vánocemi nepochybně opět ožijí v církvích či dokonce přímo na kazatelnách nářky nad tím, jak se vánoční svátky v dnešní době zkomercionalizovaly, zpohanštily a vyprázdnily. Tváří v tvář všeobecnému reklamnímu a nákupnímu běsnění, rozpoutanému už někdy koncem léta, se této myšlence těžko bráníme. Pod náporem blikajících světýlek a vlezlých sladkých melodií v obchodech bychom ale neměli přehlédnout, že většina lidí v našem okolí chce oslavit vánoční svátky v mnohých ohledech podobně jako my křesťané. Vánoce pro ně nejsou především dobou nezřízeného konzumu, ale zvláštním časem, kdy chtějí být víc spolu, užít si jeden druhého, udělat si na sebe čas. A samozřejmě se také vzájemně obdarovat, říci dárkem tomu druhému: děkuji ti za to, že tu jsi; chci se radovat z tvé radosti. Vánoce jsou jeden z posledních ostrůvků rodinných tradic i obecně sdílených rituálů, k nimž občas patří také návštěva kostela – byť je to třeba jen jednou za rok. A světe, div se: Vánoce v lidech probouzejí také soucit s těmi, kdo jsou na tom z různých důvodů zle, jsou opuštění, nemocní či nemají, kde by hlavu složili. Myslím, že není na místě nad tím vším pohrdlivě mávnout rukou. Duch svatý si nachází cestu k člověku a otevírá lidská srdce i za hranicemi církve. Nejen o Vánocích.
Slavíme my křesťané Vánoce nějak líp, kultivovaněji a vznešeněji, než lidé kolem nás? Jíme či pijeme méně? Jsme méně uspěchaní? Jsme více soustředění na duchovní věci? To si netroufám posoudit. Jsem ale přesvědčen, že jeden podstatný rozměr těm světským či pohanským vánočním svátkům přece jen chybí. Je to naděje, která přesahuje vše, co člověk vlastními silami zvládne a dokáže. Vánoční radost nepochází z našich možností, z toho, co sami obstaráme, koupíme a upečeme, jak umíme prostřít sváteční tabuli, jak se nám daří navodit slavnostní atmosféru či jak hezky držíme při sobě. Boží Syn přichází také a právě tam, kde jsme v koncích, kde nemáme z čeho čerpat radost, kde jsme osamocení, unavení a zklamaní. Chudý chlév v Betlémě je znamením, že Bůh nepohrdá naší chudobou: ani tou hmotnou, ani tou duchovní. Když už nemáme Bohu ani svým blízkým co přinést, když sedíme před prázdným stolem a stromečkem bez dárků, když máme prázdno v duši a ve svých vztazích – Bůh je přece pro nás a s námi. Immanuel, který nás všechny bez výjimky obdaroval. Radujme se z toho.

Ondřej Kolář, farářMilé sestry, milí bratři. Staršovstvo předkládá zprávu o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8-Kobylisích za rok 2016, která byla schválena staršovstvem sboru na řádné schůzi 6. března 2017 a je uveřejněna na veřejně přístupné nástěnce v kostele a zde, ve sborovém časopise Terasa.

Důležité události v roce 2016
10. dubna 2016 proběhla při sborovém shromáždění volba presbyterů do nového staršovstva, do kterého byli poprvé zvoleni i zástupci korejské části sboru. Práce se ujali sestry a bratří: Jan Bouček, Hana Dobrovodská, Vladislav Ferst, Jiří Holý, Jan Hon, Petr Kolínský, Hyunwoo Lee, Beatrice Okiga, Jan Polák, Vlasta Rejentová, Jan Šotola, Changryeol Ye, náhradníky jsou: Miloš Fridrich, Helena Hromádková, Jakub Roskovec a Vladimíra Štorková a Milan Kovář jako hostující náhradník. 22. května složilo nové staršovstvo slib do rukou br. seniora Romana Mazura a dodatečný slib dvou presbyterů 19. června do rukou br. f. Erdingera. Jsem ráda, že se podařilo motivovat nové lidi ke službě, která je v našem sboru velmi široká. Od 1. června musíme zajišťovat činnosti související se správou domů a ubytováním, s prací ve farní kanceláři, v Komunitním centru, při biblických hodinách dětí. To vše v důsledku odchodu ses. Elišky Erdingerové do důchodu. V srpnu pak skončil kazatelskou službu v našem kostele br. f. Miroslav Erdinger. Od 1. září tedy máme jen jednoho faráře br. Ondřeje Koláře. Činnosti, které vykonávali faráři dva, nelze z časových důvodů vykonávat osobou jednou. Proto staršovstvo na svých zasedáních zvažovalo úpravu rozsahu činností mimo půdu sboru, které však vypovídají o charakteru našeho sboru. Není proto jednoduché ve věci rozhodnout a tak proces, zda omezíme aktivitu br. faráře Ondřeje Koláře mimo sbor, či budeme hledat faráře druhého, či pastorační pracovnici, případně některé činnosti delegovat na jednotlivé farníky sboru jako dobrovolnou činnost, ještě není ukončen. Dále se v minulém roce začal projevovat nedostatek učitelů nedělní školy. Příprava ke službě učitele nedělní školy je náročná, zabere poměrně dost času a při dlouholeté službě se člověk může cítit vyčerpán. Proto je třeba navýšit, případně obměnit, počet učitelů, aby se mohli ve službě střídat a mohli čerpat duchovní sílu účastí při bohoslužbách.

Bratr farář Kolář v listopadu ukončil administraci sboru v Libčicích.

Kromě zdejší budovy a zahrady vlastní také farní sbor objekt bývalé modlitebny na Klapkově ulici. Stavební stav objektu není dobrý a staršovstvo se začíná zabývat otázkou dlohodobější koncepce využití této nemovitosti.

Korejská část sboru
Farní sbor působí v kostele U Jákobova žebříku společně s komunitou korejských a japonských křesťanů žijících v Praze, kteří ke své sborové činnosti využívají místnosti v prvním poschodí sborového domu a k nedělním bohoslužbám prostory kostela. S výjimkou prázdnin se každou první neděli v měsíci v půl desáté dopoledne konaly společné mezinárodní bohoslužby. Vykonávaly se česky a korejsky a jejich trvalou součástí se stalo čtení Písma také v japonštině. Při společných mezinárodních bohoslužbách, které vykonávali faráři Ondřej Kolář, Kwang-Hyun Ryu a Shinil Son, se vždy konalo vysluhování sv. Večeře Páně. Samostatné korejské bohoslužby, při kterých jedenkrát kázal br. f. Kolář, se konaly v dalších nedělích vždy v půl dvanácté a ve dvě hodiny odpoledne na ně navazovaly bohoslužby japonské. Po mezinárodních bohoslužbách pokaždé připravili členové korejské komunity v zadní části kostela malé pohoštění. Sestry a bratři z korejské části sboru se během týdne scházeli v kostele k dalším vlastním sborovým aktivitám. Korejský farář Kwang-Hyun Ryu i japonský farář Shinil Son jsou zaměstnanci sboru.

Spolupráce s dalšími subjekty v prostorách sborového domu
V prvním poschodí fary pracovala také nezisková organizace nazvaná Středoevropské centrum misijních studií, zaměřená na misiologickou činnost v Evropě.

Od roku 2006 působí na půdě Farního sboru Komunitní centrum, které jednou měsíčně pořádá odpolední Kavárničky pro seniory, podílí se na činnosti mateřského centra Benjamin a na organizaci sborových besed. Prostředky na činnost několikrát získalo úspěšně podanými granty. O činnosti Komunitního i Středoevropského centra hovoří samostatná zpráva Komunitního centra U Jákobova žebříku.

Kobyliský sbor téměř dvacet let poskytuje své prostory a všeobecnou podporu křesťanům s homosexuální orientací, kteří jsou členy Občanského sdružení LOGOS. Scházeli se každou první neděli v měsíci odpoledne. Duchovní část setkání připravoval bratr farář Ondřej Kolář za spolupráce člena LOGOSu br. faráře Tomáše Adámka. Od září oslovují duchovní z jiných církví vstřícných k LOGOSu.

Psychiatrická nemocnice
Faráři farního sboru Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář pracovali nejen v kostele U Jákobova žebříku, ale také mezi pacienty Psychiatrické nemocnice v Bohnicích (dále jen PN), ve které byly členy týmu Spirituální péče a v jehož rámci se podíleli na skupinovém pastoračním sezení na oddělení závislostí, v doléčovacím pavilonu psychicky nemocných, prováděli pastorační péči na oddělení ochranné léčby nebo v pavilonu interny, a na přání pacientů vykonávali individuální návštěvy na dalších odděleních. Ve druhé polovině roku, po odchodu br. f. Erdingera, vykonával br. f. Kolář, kromě individuálních návštěv, pastorační setkávání především na oddělení interny č. 22.

Kolegové a personál v nemocnici příznivě hodnotili fakt, že působili nikoliv za plat, ale z pověření staršovstva v rámci svého farářského úvazku. V kostele sv. Václava v areálu bohnické nemocnice se konaly bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně každou středu odpoledne kromě Vánoc. Vykonával je bratr farář Ondřej Kolář, kterého pětkrát zastoupil br. Jan Ratiborský. Bohoslužby se uskutečnily padesátkrát. Na popeleční středu, jako každoročně, sloužil br. Kolář ekumenickou bohoslužbu spolu s br. f. Janem Kofroněm.

Po celé letní prázdniny vykonávali bratři faráři bohoslužby nejen v kostele U Jákobova žebříku, ale i v kostele sv. Václava v areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

Bratrská škola
Farní sbor v Kobylisích je také patronem Bratrské školy v Holešovicích. Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář vykonali pro žáky a učitele školy bohoslužby jednak při zahájení a při ukončení školního roku v areálu školy, jednak v době postní a adventní v našem kostele. Ondřej Kolář vyučuje 6x měsíčně ve škole náboženství a zároveň vykonává funkci spirituála. Spolupráci sboru s Bratrskou školou v Holešovicích považuje staršovstvo za významnou součást působení farářů mimo kobyliský sbor.

Slunečnice
Působištěm Farního sboru je i Domov seniorů „Slunečnice“ v Čimicích. Vloni tam br. f. Erdinger vykonával nejen pro seniory z Domova, středeční dopolední bohoslužby včetně velikonočního programu se sváteční promluvou. Při některých z nich sestra Eliška Erdingerová doprovázela sborový zpěv na klavír. Od září převzal službu br. Jan Hon včetně adventního programu se zvěstí o narození Krista, s účastí dětí z Bratrské školy a s koledami zpívanými i obyvateli Domova.

Adopce na dálku
Náš sbor stále přispívá na dvě adoptivní děti. Jsou to dívky Anitha D´Souza z oblasti Karnataka a Femina Suzan z Tamil Nadu v Indii. Oběma dívkám jsme poskytli slíbené finanční prostředky a také s nimi udržovali písemný kontakt. Chlapec Amos Kizza z africké Ugandy, kterému jsme v minulých letech též přispívali na vzdělání, v minulém roce pro vyšší věk do tohoto programu již být nemohl být zahrnut.

Polévka
Sbor pokračoval v akci „polévka pro potřebné“. V garanci člena sboru Lukáše Kaliny jsme během roku v 29 čtvrtečních podvečerech uvařili a před hlavním nádražím rozdali bezdomovcům pokaždé přibližně 100 porcí polévky, nebo namazaných chlebů. Do akce se zapojili také členové korejské komunity a LOGOSU. Na suroviny jsme vypsali finanční sbírku.

Sbor i nadále pomáhá při komunikaci s úřady Petře Fischerové, akademické malířce, jejíž kresby můžeme vidět v časopise Český bratr.

Pravidelná setkání v kostele U Jákobova žebříku
Každé pondělí odpoledne se kromě prázdnin konaly schůzky mateřského klubu Benjamin vedeného ses. Eliškou Erdingerovou, a od září ses. Gabrielou Bílkovou. Tyto schůzky byly příležitostí k setkání nejen členek sboru, ale také maminek s dětmi mimo církev, pro které měly chvíle prožité v našem kostele až pastorační charakter.

V úterý večer se scházely střídavě skupiny mládeže a tzv. střední generace, které vedl bratr farář Kolář. Na schůzky mládeže chodili v průměru čtyři účastníci, na střední generaci deset.

Ve středu odpoledne se do konce června konaly pod vedením bratra faráře Erdingera biblické hodiny pro dospělé, které vždy v první středě v měsíci vystřídala Kavárnička, oblíbené neformální setkání s pohoštěním a víceméně společenským programem. Od září se po dohodě s účastníky konaly jen každou první středu setkání Kavárničky s br. f. Kolářem, případně s hosty.

Během roku se ve středu, nebo v jiný vhodný den, uskutečnilo několik zajímavých besed nebo koncertů. Informace je obsažena v samostatné zprávě Komunitního centra U Jákobova žebříku.

Ve čtvrtek odpoledne se scházel pěvecký kroužek Contiola Jacobi, který vedla Eliška Erdingerová, od září ses. Daniela Tinková. Večer pak byl věnován biblické hodině s účastí 12–20 přítomných, kterou vedl br. f. Kolář, občasně také bří. faráři Miloš Rejchrt a Jiří Hoblík, případně br. Jan Hon. Po biblické hodině se vžilo společné posezení dole v jídelně. V červnu jsme opět uspořádali tzv. výjezdní biblickou, letos to bylo 16. června do restaurace BEHSUD v ulici V Tůních, provozovanou afgánskou uprchlickou rodinou.

V pátek odpoledne měly biblickou hodinu děti pod vedením ses. Erdingerové, od září ses. Lebedové. V září br. f. Kolář v tomtéž čase zahájil dvouletou přípravu na konfirmaci s účastí 5 českých dětí. Vedle toho se zvlášť scházejí 4 korejští konfirmandi pod vedením br. f. Ryu. Jednou za čas se koná společné setkání českých a korejských konfirmandů.

V sobotu dopoledne se v průběhu roku konaly dvě brigády zaměřené na úklid bohoslužebného areálu a péči o zahradu.

Třikrát se v sobotu odpoledne konaly výtvarné dílny.

Komunitní centrum zahájilo v listopadu cyklus sobotních přednášek s diskusí nazvaný Snídaně s hostem.
V neděli to byla již výše zmiňovaná bohoslužebná shromáždění. Pěvecký kroužek Contiola Jacobi a houslový kvartet v průběhu roku několikrát vystoupily při bohoslužbách i při Noci kostelů.

Tradicí se stalo pořádat Mezinárodní den vždy první květnovou neděli se společným obědem připraveným korejskými sestrami. České sestry oběd doplnily o doma upečené moučníky.

Dlouhou tradici má také „bazar jídel“, na kterém se podílejí Korejci, Japonci a Češi a který se koná vždy v sobotu před 1. adventní nedělí od 12 hod. Jeho účastníci v roce 2016 utratili za pohoštění 29 765 Kč. Jako v minulých letech jsme za tento výnos z prodeje koupili přes sto dárků pro pacienty chronických oddělení PN v Bohnicích. Účastníci čtvrteční biblické hodiny a Logosu dárky zabalili a opatřili jmenovkami podle prověřeného systému, který připravili Rut a Petr Kolínští. Členové sdružení LOGOS pak pro všechny připravili v jídelně pohoštění. Na Štědrý den předali dárky pro pacienty nemocnice bři. faráři Kwang-Hyun Ryu, Shinil Son a Ondřej Kolář. Nevyčerpané peníze se převedly do Fondu pro práci v PN Bohnice.

Statistika
V kostele U Jákobova žebříku se vloni konaly služby Boží s průměrnou účastí 73 farníků 57x, při nichž byla pětadvacetkrát vysluhována sv. Večeře Páně. Mezinárodní bohoslužby se konaly desetkrát.

K dětským bohoslužbám, neboli k nedělní škole, se děti sešly 38x. Vedli je Jan Bouček, Jan Šotola, manželé Lebedovi, manželé Beranovi a Anna Boučková. Ta také každou první neděli v měsíci připravovala s paní farářovou Yeon Sil Cheong program pro korejsko-českou nedělní školu.

V roce 2016 kázali v Kobylisích 18x Miroslav Erdinger a 31x Ondřej Kolář, dvakrát Jiří Hoblík a Kwang Hyun Ryu, jednou Miloš Rejchrt, seniorátní farář Jakub Malý, Pavol Bargár a japonský farář Sinil Son. Po bohoslužbách, ať českých nebo korejských, se vžilo společné posezení v jídelně nebo přísálí, přes léto také na zahradě kostela.

V loňském roce faráři U Jákobova žebříku vykonali dvě svatby a osm křtů. Navždy se však také rozloučili se sestrou Ludmilou Setunskou a Vladislavem Ferstem. Do farního sboru se přihlásilo 7 farníků, vč. 2 dětí, ale současně se jich též 7 odstěhovalo.

V přípravě a přednesení sborových oznámení se střídali 10x Pavel Veselý a 20x Vlasta Rejentová, 19x Jan Hon, 3x Jan Polák, 2x Vladislav Ferst, 2x byly bohoslužby bez ohlášek a 1x Ondřej Kolář. Během roku jsme 36x vyznávali Apoštolské vyznání víry, 5x jsme zpívali vyznání Nicejsko-cařihradské, 2x píseň 605 začínající slovy My vyznáváme, jedenkrát píseň 602 Svou víru s nadějí a 152 Věříme srdečně v jediného Boha, a 12x byly bohoslužby bez Creda. Vloni jsme při bohoslužbách zpívali celkem 26 různých žalmů a 161 písní, při kterých zpěv shromáždění doprovázel 45x Jiří Polák, 6x Eliška Erdingerová a 6x Pavel Veselý.

Mimořádná setkání
V lednu jsme se zúčastnili shromáždění v katolické farnosti sv. Terezie v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Výkladem slova Božího posloužil br. f. Miroslav Erdinger.

V únoru v našem kostele probíhal 3. česko-korejský den mladých křesťanů s názvem Žít ve světě jako mladý křesťan.
Před zahájením postního období proběhla tradiční čtvrteční biblická hodina s účastí dětí s masopustními maskami, zpěvy a pochoutkami.

V březnu se uskutečnila tradiční předvelikonoční výtvarná dílna. Dětmi i rodiči vytvořené dílo – malované podobenství o milosrdném Samařanovi, bylo oceněno v soutěži pořádané městskou částí Praha 8.

V neděli 20. března se konalo Výroční sborové shromáždění, které bylo součástí bohoslužeb.

Společné prožívání velikonočních svátků jsme, jako už poněkolikáté, zahájili na Zelený čtvrtek čtením Pašijí a sederovou večeří s účastí našich farníků i hostů. Bohoslužby z Velikonoční neděle 27. března byly přenášeny Českým rozhlasem.

Ve středu 23. března vykonali oba faráři farního sboru velikonoční bohoslužby pro děti a učitele Bratrské školy.

10. dubna bohoslužby pokračovaly volbou staršovstva při volebním sborovém shromáždění. Několik farníků s hlasovným právem využilo novinku církevního zřízení a hlasovalo korespondenčně. Při zahajovacím zasedání nově zvoleného staršovstva 11. dubna byli navrženi a v tajné volbě zvoleni ses. Vlasta Rejentová kurátorkou a náměstkem br. Jan Hon. Dále byli navrženi a zvoleni zástupci sboru do Konventu Jan Bouček a Jan Hon, náhradníci Vladislav Ferst a Jan Polák, do Jeronymovy Jednoty Vlasta Rejentová a jako náhradník Jan Šimša.

V úterý 19. dubna měla v našem kostele koncert ZUŠ z Klapkovy ulice a následující sobotu byla brigáda na zahradě.

Při bohoslužbách 24. dubna se Eliška Erdingerová rozloučila s činností dirigenta pěveckého kroužku Conciola Jacobi.

V neděli 1. května po mezinárodních bohoslužbách následovalo tradiční společné posezení s občerstvením a program pro děti. Jak se stalo zvykem, Korejci připravili korejské pokrmy a Češi sladkosti. Současně jsme si mohli koupit zboží z obchůdku Jeden svět.

27. května nám předvedly své umění mladé umělkyně souboru Pro Arte Bohemika při Benefičním koncertu pro Nepál.
Koncem května naši mládežníci a třicátníci stěhovali ses. Petru Fischerovou z Malé Strany do Dejvic, protože musela uvolnit byt v Karmelitské ulici.

V pátek 10. června jsme se opět zapojili (Češi, Korejci i Japonci) do celostátní akce Noc kostelů za účasti přibližně 200 návštěvníků. V přísálí byla vernisáž výstavy obrazů na téma Jákobův žebřík z řad našich i mimocírkevních umělců.

Třetí červnový víkend strávila skupina rodičů s dětmi z kobyliského sboru v evangelické faře v Křižlicích v Krkonoších.

V sobotu 10. září v rámci Dnů evropského dědictví byl náš kostel otevřen a našlo si do něj cestu celkem 37 návštěvníků. Místo společného pobytu v Bělči jsme uspořádali v sobotu 17. září sborový den zde ve sborových prostorách s programem pro děti i dospělé a společným africkým obědem. Několik českých a korejských dětí v kostele přenocovalo.

V září a říjnu byla natřena ochranným nátěrem dřevěná fasáda nástavby bytů ve 3. podlaží sborového domu. Rovněž byla provedena oprava a nátěr podlahy, včetně, výmalby a dalších drobných oprav v bytě uvolněného br. f. Erdingerem.
V říjnu bylo v našem kostele U Jákobova žebříku Setkání zrakově postižených a jejich přátel pořádaný Diakonií ČCE – středisko pro zrakově postižené.

V sobotu 15. října odpoledne se uskutečnila další výtvarná dílna pro děti a hravé dospělé na téma Doba Karla IV.
5. listopadu proběhla pod záštitou Komunitního centra v kostele první Snídaně s hostem na téma Uprchlíkům otevřeno, pro členy sboru i širokou veřejnost.

V neděli po mezinárodní bohoslužbě jako každoročně k nám zavítal Obchůdek jeden svět a odpoledne část našich farníků odjela do Mělníka na instalaci br. f. Erdingera. Zazpívala tam také sbor Conciola Jacobi.

Tradiční bazar jídel se uskutečnil v sobotu 26. listopadu, výtěžek jako každoročně byl použit k nákupu vánočních dárků pacientům bohnické psychiatrické nemocnice. Odpoledne pak navázalo výtvarné odpoledne s vázáním adventních věnců a výrobou vánočních ozdob.

První adventní neděli zazpíval korejský pěvecký sbor v kostele sv. Václava v areálu PN.

Ve farní kanceláři se hromadily krabice od bot s drobnými dárky pro děti ze sociálně slabých rodin. Ty pak br. Bouček odvezl do sběrného střediska Diakonie.

V prosinci se v kostele sešli bratří faráři a sestry farářky Pražského seniorátu ke své pastorální konferenci, na kterou náš sbor zajistil občerstvení.

Pro obyvatele Slunečnice uspořádal br. Jan Hon adventní slavnost s vystoupením žáků z Bratrs­ké školy.

V neděli 18. prosince byly bohoslužby s účastí dětí a zpěváků.

V úterý 20. prosince zahráli žáci Bratrské školy vánoční hru v Salesiánském divadle, hudebně se na ní podíleli také bří f. Miloš Rejchrt a Ondřej Kolář.

Sváteční bohoslužby byly v sobotu 24. prosince, tzv. půlnoční, na Hod Boží vánoční 25. 12., v den mučedníka Štěpána 26. 12. a na Nový rok v neděli 1. ledna 2017.

Provoz kostela U Jákobova žebříku
Zaměstnanci sboru byli Eliška Erdingerová, která měla na starosti správu a provoz domu, Olga Poláková, spravující ekonomickou a účetní stránku sboru. Technické problémy řešil a údržbářské práce prováděl bratr Jiří Suk. Správu a provoz domu po odchodu ses. Erdingerové zajišťovali mimo své vlastní zaměstnání bří. Jan Polák, Jan Bouček, Milan Kovář a Jakub Roskovec. Úklid a pokojské práce vykonávala Antonina Yershova.

Dodatek zprávy staršovstva
Výroční sborové shromáždění dne 21. března 2010 usnesením uložilo staršovstvu doplnit výroční zprávu formou dodatku o stavu projektu dostavby sborového domu s rekapitulací dosavadních kroků. Staršovstvo tímto dodatek předkládá. Vzhledem k časovému odstupu od usnesení je rekapitulace zpracována za období od roku 2005 až do roku 2016 včetně. Dodatek najdete zde na webových stránkách, v záložce Kdo jsme/Projekty.

Poděkování
Poděkování vyslovme všem, kdo v neděli před bohoslužbami a ve středu před Kavárničkou přiváželi vlastními automobily do shromáždění méně pohyblivé sestry a bratry, manželům Kefurtovým za květiny na stůl Páně, Janě Plevové za vedení sborové kartotéky, za koláče a jiné občerstvení připravované našimi farníky pro různé příležitosti, Janu Boučkovi za Terasu a řadu dalších věcí, a spolu s Janem Polákem a Jitkou Boučkovou za péči o naše webové stránky. Janu Polákovi za univerzální péči o věci sborové vč. statistiky. Sestrám a bratrům výtvarně zdatných za jejich přípravu výtvarných dílen. Nesmíme zapomenout na mnoho jiných za veškerou nezištnou pomoc v případě potřeby.

Konkrétní účastí každého z nás na činnosti sboru a s přímluvnými modlitbami může, přes veškeré starosti, náš sbor vzkvétat ke cti a chvále Páně.

Vlasta Rejentová, kurátorka a Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 – KobylisíchMinulý rok byl ve znamení personálních změn. Dosavadní předsedkyně Eliška Erdingerová, která se centru věnovala od jeho založení, oznámila svůj odchod spojený s odstěhováním a někteří starší členové výboru komunitního centra se rozhodli předat svou práci mladší generaci. Na valné hromadě v červnu byl zvolen nový výbor ve složení: Jitka Boučková, Yeonsil Cheong, Kornélia Kolářová Takácsová, Daniela Tinková a Božena Paťavová.
Na schůzi výboru pak byla předsedkyní komunitního centra zvolena Kornélia Kolářová Takácsová, která převzala administrativní a grantovou agendu. Péče o pokladnu byla svěřena Evě Polákové.
Nový tým uchoval a zčásti rozvíjel všechny aktivity, které se osvědčily v minulých letech. Pokračovalo setkávání Mateřského centra Benjamin v pondělí od 17 hodin pod vedením Gabriely Bílkové, kterou později vystřídala Alena Zvolánková. Náplní setkání byly zejména výtvarné a hudební aktivity, doplněné duchovním programem. Některé děti z Benjaminu již začaly chodit do školy, ale mají chuť se dál potkávat, protože se za několik let dobře poznaly a spřátelily, stejně jako jejich rodiče. Současně přicházejí noví předškoláci.
Pokračovala také Kavárnička (nejen) pro seniory každou první středu v měsíci od 14 hodin. Po Elišce Erdingerové se přípravy schůzek ujala Božena Paťavová. Úvodní pobožnosti měl po Miroslavu Erdingerovi na starosti farář kobyliského sboru Ondřej Kolář. Poté vždy následovala beseda s hostem a rozhovory na různá témata.
Přednášky pro veřejnost, které komunitní centrum připravovalo přibližně jednou za měsíc ve středu večer, byly přesunuty na nový termín – sobotu od 9 hodin – a spojeny se snídaní. Ne úplně obvyklá doba těchto snídaní s hostem se ukázala být dobrou volbou; přednášky měly vysokou účast. Prvním hostem byla Alena Fendrychová, která se v rámci Diakonie ČCE zaměřuje na práci s uprchlíky. Organizaci snídaní měla na starosti Jitka Boučková.
Komunitní centrum věnovalo větší pozornost propagaci své činnosti, především prostřednictvím facebookových stránek, které byly zřízeny a jsou pravidelně aktualizovány. Kornélia Kolářová Takácsová prezentovala komunitní centrum na tradičním Mimi dnu, při němž se scházejí organizace pracující s dětmi na Praze 8. Prohloubily se také vztahy s městskou částí.
Na jaře minulého roku se předsedkyně centra účastnila schůzek pracovní skupiny, která měla za úkol vytvořit koncepci rozvoje v oblasti kultury a sportu na Praze 8. Komunitní centrum také získalo od městské části grant ve výši 45 000 Kč na výtvarné aktivity dětí. Za získané peníze se nakoupil zejména materiál a výtvarné potřeby pro dílny, při nichž se tak mohlo uplatnit širší spektrum výtvarných postupů.
V minulém roce komunitní centrum ve spolupráci s kobyliským sborem uskutečnilo čtyři výtvarné dílny, které organizovala Kornélia Kolářová Takácsová. Výsledkem předvelikonoční dílny byl velký komiks na téma Milo­srdný Samařan. Toto dílo bylo zasláno do soutěže dětských prací Bible a umění – hledám a nalézám, organizované Prahou 8, a získalo zvláštní ocenění, které si děti převzaly v kostele sv. Vojtěcha u příležitosti Libeňského posvícení. Další dílna proběhla během Noci kostelů a koncepčně souvisela s výstavou na téma Jákobův žebřík, která byla otevřena u příležitosti 45. výročí založení kobyliského kostela.
Na 700. výročí narození Karla IV. navázala podzimní výtvarná dílna, během níž se děti mohly kreativně seznámit se středověkou kulturou. Sérii dílen uzavřelo tradiční předvánoční tvoření adventních věnců a vánočních ozdob.
Ve spolupráci s kobyliským sborem byly během minulého roku také instalovány celkem tři výstavy v zadní části kostela.
První z nich byla expozice litografií profesorky teologie Ivany Noble s biblickými motivy, druhá byla již zmíněná výstava různých autorů se společným tématem Jákobova žebříku a třetím vystavujícím byla malířka Kateřina Machytková.
Máme radost z toho, že se v uplynulém roce do práce centra stále více zapojovaly také korejské rodiny i rodiny s africkým původem. Centrum je trvale místem setkávání různých generací, národů a kultur. Společenství, které se tu během let utvořilo, přirozeným způsobem překračuje hranice sboru.
Děkujeme všem, kdo se do činnosti komunitního centra zapojili – členům centra i všem členům kobyliského sboru, kteří se podíleli na organizaci a realizaci akcí a spoluvytvářeli jejich dobrou atmosféru. Komunitní centrum vděčně přijímá možnost využívat prostory kobyliského sboru a váží si dobré spolupráce s ním.

Za Komunitní centrum U Jákobova žebříku Kornélia Kolářová Takácsovápři cestě metrem tu reklamu prostě nelze minout. I když si člověk dá pomyslné klapky na oči a plakáty nabízející různé – prý naprosto nepostradatelné – výrobky se snaží ignorovat (obzvlášť v adventu), přece jen tu a tam nějaký slogan utkví v paměti. Tento zní vlastně celkem neškodně, neútočně, nepodbízivě. Všechny dárky vyřešíte na – a uveden název známého prodejce elektroniky. Tato reklama nám – možná neúmyslně – sděluje: dárky se nekupují, dárky se řeší. Řeší se, jak známo, problémy. Dárky prý představují značný problém. A známá firma nám nabízí jeho rychlé a bezbolestné řešení. Stačí strávit chvíli u počítače a pak už jen počkat, až dárky samy doputují do našich domovů.

Proč jsou vlastně dárky problém? Obvykle ne až tak proto, že zatíží naše peněženky. Daleko spíše proto, že problémem jsou moji blízcí. Protože si ani nejsem moc jistý, co by si vlastně na Vánoce přáli. Nemám čas se jich zeptat, mluvit o jejich přáních, představách, snech. Nemám chuť přemýšlet o tom, co jim dělá radost, co by je potěšilo. Nechci jim věnovat víc než pár minut svého života. Zároveň ale nemohu tu dárkovou povinnost jednoduše hodit za hlavu, to se přece nedělá. Chci ji mít jen co nejdřív z krku, odstranit ten nepříjemný balvan a věnovat se zase sám sobě. Kdo ví, možná se časem objeví noví poskytovatelé služeb s nabídkou: Vánoce na klíč. Objednáme si člověka, který se nenápadně zeptá našich dětí, rodičů, prarodičů, sourozenců, co kdo chce mít pod stromečkem, a pak vše zajistí.

Představme si Boha, pro kterého jsme my lidé na obtíž. Pro kterého jsme problém. Ano, my tím problémem skutečně jsme. Ale Bůh ho nechtěl „vyřešit“. Nechtěl se nás rychle zabavit, třebaže by na to měl právo. Vždyť jsme ho hluboce zklamali, odcizili jsme se mu, vzbouřili se proti němu. Žádné konečné řešení lidské otázky ale nepřišlo. Místo toho přišel Bůh sám mezi nás. Zvolil to nejméně pohodlné, to nejvíce strastiplné řešení. Udělal si pro nás čas. V Ježíši Kristu na sebe vzal celou naši problematickou existenci. Nic nepřeskočil, nic si neusnadnil, nic neobešel. Od narození až po smrt byl s námi, byl jedním z nás.

Milí přátelé, přeji Vám požehnaný adventní a vánoční čas – čas, který nám Bůh daroval, abychom si ho nenechali pro sebe, ale vzájemně
sdíleli.

Ondřej Kolář, farářFarní sbor působí v kostele U Jákobova žebříku, který využívá společně se sborem korejských a japonských křesťanů žijících v Praze. K jejich sborové činnosti jim poskytuje také místnosti v prvním poschodí fary a k nedělním bohoslužbám jim dává k dispozici prostory kostela.

S výjimkou prázdnin se každou první neděli v měsíci v půl desáté dopoledne konaly společné mezinárodní bohoslužby. Vykonávaly se česky a korejsky a jejich trvalou součástí se stalo čtení Písma také v japonštině. Při společných mezinárodních bohoslužbách, které vykonávali faráři Ondřej Kolář, Kwang-Hyun Ryu a Sinil Son, se vždy konalo vysluhování sv. večeře Páně. Samostatné korejské bohoslužby se konaly v dalších nedělích vždy v půl dvanácté a ve dvě hodiny odpoledne na ně navazovaly bohoslužby v japonštině. Po mezinárodních bohoslužbách pokaždé připravili členové korejské komunity v zadní části kostela malé pohoštění. Sestry a bratři z korejské části sboru se během týdne scházeli v kostele k dalším vlastním sborovým akcím.

Vždy na jaře konáme mezinárodní den se společným obědem, který připravují především korejské sestry. Češi přispívají pečivem a sladkostmi upečenými doma. Vloni se společné setkání konalo v neděli 3. května. Dlouhou tradici má také „bazar jídel“, na kterém se podílejí Korejci, Japonci a Češi. Uskutečnil se v sobotu 28. listopadu v poledne a jeho účastníci za pohoštění utratili 37 824 korun. Jako v minulých letech jsme za výnos z prodeje koupili přes sto dárků pro pacienty chronických oddělení Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Účastníci biblické hodiny ve čtvrtek 18. prosin­ce dárky zabalili a opatřili jmenovkami podle systému, který připravili Rut a Petr Kolínští. S prací pomohli také členové sdružení LOGOS, kteří pro všechny připravili v jídelně pohoštění. Na Štědrý večer předali dárky pro pacienty léčebny bratři faráři Kwang-Hyun Ryu, Sinil Son, Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář. Korejský farář Kwang-Hyun Ryu a japonský farář Sinil Son jsou zaměstnanci sboru. Do společných prostor jsme koupili ještě klávesy a posilovací lavici.

Faráři našeho sboru Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář působili po celý rok nejen v kostele U Jákobova žebříku, ale také mezi pacienty Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. V kostele sv. Václava v areálu bohnické nemocnice se konaly bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně každou středu v půl čtvrté odpoledne.

Bohoslužby se uskutečnily každou středu kromě Vánoc. Vykonával je bratr farář Ondřej Kolář, kterého pětkrát zastoupil br. Jan Ratiborský a jednou Filip Němeček. Na popeleční středu sloužil br. Kolář ekumenické bohoslužby spolu s br. farářem Janem Kofroněm.

Bratr farář Miroslav Erdinger a bratr farář Ondřej Kolář se jako členové týmu Spirituální péče Psychiatrické nemocnice v Bohnicích podíleli na skupinovém pastoračním sezení na oddělení závislostí, v doléčovacím pavilonu psychicky nemocných, prováděli pastorační péči na oddělení ochranné léčby nebo v pavilonu interny, a na přání pacientů vykonávali individuální návštěvy na dalších odděleních. Miroslav Erdinger vykonával pravidelná pastorační setkání především na oddělení sexuálních deviací a psychóz. Každý z farářů vykonal těchto náročných setkání během roku přibližně pětačtyřicet.

Působištěm Farního sboru je také Domov seniorů „Slunečnice“ v Čimicích. Vloni tam bratr farář Erdinger vykonal dvacetkrát dopolední bohoslužby, při některých z nich pastorační pracovnice Eliška Erdingerová doprovázela sborový zpěv na klavír. Velikonoční program pro seniory z Domova se sváteční promluvou bratra faráře Erdingera se konal 30. března odpoledne. Adventní program se zvěstí o narození Krista, s účastí dětí z Bratrské školy a s koledami zpívanými i obyvateli Domova, se konal 14. prosince.

V prvním poschodí fary pracovala nezisková organizace nazvaná Středoevropské centrum misijních studií, zaměřená na misiologickou činnost v Evropě. Od roku 2006 působí na půdě Farního sboru Komunitní centrum, které jednou měsíčně pořádá odpolední kavárničky pro seniory, podílí se na činnosti mateřského centra Benjamin a na organizaci sborových besed, prostředky na činnost několikrát získalo úspěšně podanými granty.

Kobyliský sbor v loňském roce nadále poskytoval své prostory a všeobecnou podporu křesťanům s homosexuální orientací, jehož členové oceňují podporu kobyliského sboru. Jako členové občanského sdružení LOGOS se scházeli každou první neděli v měsíci odpoledne.

Duchovní část setkání připravoval bratr farář Ondřej Kolář za spolupráce člena LOGOSu br. faráře Tomáše Adámka.

Zprávu o pravidelném programu v kostele U Jákobova žebříku začněme schůzkami mateřského klubu Benjamin, vedeného Eliškou Erdingerovou. Maminky s dětmi přicházely do kostela kromě prázdnin každé pondělní odpoledne.

Na těchto schůzkách se mnohdy setkávaly nejen členky sboru, ale také maminky s dětmi mimo církev, pro které měly tyto okamžiky až pastorační charakter. V úterý večer se scházely střídavě skupiny mládeže a tzv. střední generace, které vedl bratr farář Kolář. Na schůzky mládeže chodilo v průměru pět účastníků, na střední generaci deset. Ve středu ve dvě hodiny odpoledne se konaly pod vedením bratra faráře Erdingera biblické hodiny pro dospělé, které pokaždé první středu v měsíci vystřídalo neformální setkání s pohoštěním a společenským programem nazvané Kavárnička. Ve čtvrtek v pět hodin odpoledne se scházel pěvecký kroužek Contiola Jacobi, který vedla Eliška Erdingerová. Čtvrteční večer od půl sedmé byl věnován biblické hodině, kterou vedl bratr farář Kolář, zástupně také bratr farář Erdinger, bratr farář Miloš Rejchrt nebo Jan Hon. Po biblické hodině se vžilo společné posezení dole v jídelně.

Ve středu večer se během roku uskutečnilo několik zajímavých besed nebo koncertů s hosty. Informace je obsažena v samostatné zprávě Komunitního centra U Jákobova žebříku.

Nyní uveďme souhrn událostí a důležitých údajů podle sborové statistiky, kterou vede bratr Jan Polák. V kostele U Jákobova žebříku se vloni konaly služby Boží sedmapadesátkrát, při nichž byla osmadvacetkrát vysluhována sv. večeře Páně. K dětským bohoslužbám neboli k nedělní škole se děti sešly třiatřicetkrát. Vedli je Jan Bouček, Jan Šotola, manželé Lebedovi, manželé Beranovi a Anička Boučková. Ta také každou první neděli v měsíci připravovala s paní farářovou Yeon Sil Cheong program pro korejsko-českou nedělní školu. Mezinárodní bohoslužby se konaly jedenáctkrát. Průměrná účast na shromážděních byla 73 účastníků. V roce 2015 kázali v Kobylisích šestadvacetkrát Miroslav Erdinger a osmnáctkrát Ondřej Kolář. Čtyřikrát měl bohoslužby jáhen Filip Němeček, dvakrát Jiří Hoblík, dvakrát Miloš Rejchrt, dvakrát Kwang Hyun Ryu, jednou polský host Marek Izdebski a jednou japonský farář Sinil Son. Po bohoslužbách, ať českých nebo korejských, se vžilo společné posezení v jídelně nebo přísálí, přes léto také na zahradě kostela. V loňském roce faráři U Jákobova žebříku vykonali dvě svatby, šest křtů a tři pohřby. V přípravě a přednesení sborových oznámení se střídali kurátor Pavel Veselý a místokurátorka Vlasta Rejentová, jednou četli ohlášky Jiří Holý, Jan Hon a Jan Ratiborský. Při bohoslužbách jsme vloni osmatřicetkrát vyznávali Apoštolské vyznání víry, šestkrát jsme zpívali vyznání Nicejsko-cařihradské, dvakrát jsme zpívali píseň 605 začínající slovy My vyznáváme, jednou píseň Útěcho duše mé a desetkrát byly bohoslužby bez Creda. Vloni jsme při bohoslužbách zpívali celkem dvacet dva různých žalmů a sto šedesát tři písní, při kterých sborový zpěv jedenačtyřicetkrát doprovázel Jiří Polák, devětkrát Eliška Erdingerová, čtyřikrát Pavel Veselý, jednou Josef Marek, Lucie Klára Tóth a jednou Matěj Bouček s Jiřím Polákem.

Projděme si minulý rok týden po týdnu. V neděli 11. ledna byla mimořádná schůze staršovstva zaměřená na dořešení používání bytu ve farním areálu rodinou br. faráře Ryu. V úterý 20. ledna se účastníci schůzky střední generace sešli s organizátorkami setkání z Taizé, které se uskutečnilo na přelomu roku. V pátek 23. ledna jsme se v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů zúčastnili shromáždění v katolické farnosti sv. Terezie. Výkladem slova Božího posloužil bratr farář Miroslav Erdinger. Ve středu 28. ledna jsme uspořádali besedu o životě českých evangelických sborů na Ukrajině. Na schůzi staršovstva 2. února bylo rozhodnuto o naší účasti v akci „polévka pro bezdomovce“. V garanci člena sboru Lukáše Kaliny jsme během roku ve 20 pátečních podvečerech uvařili a před hlavním nádražím rozdali bezdomovcům pokaždé přibližně 100 porcí polévky, nebo namazaných chlebů. Do akce se přidali také členové korejské komunity. V úterý 17. února jsme se sešli k Masopustnímu povídání a hraní inspirovanému bratrem Rejchrtem, zúčastnily se ho také děti, kterým bratr Kolínský vytvořil masky a ozdobil tváře. Den na to se v našem kostele konal česko-korejský den mládeže na téma „Mučedníci, svědkové víry“. V neděli 21. února se konaly meditativní bohoslužby, které s hudebním doprovodem Lucie Kláry Tóth vykonal bratr farář Jiří Hoblík. V únoru také staršovstvo rozhodlo vypovědět smlouvu s firmou Eltodo, která enormně zvýšila platbu za dva ukazatele ke kostelu, umístěné na pouličních stožárech. Zrušilo také dvě pevné telefonní linky a nechalo zřídit sborové mobilní číslo.

V neděli 22. března se konalo Výroční sborové shromáždění, proto bohoslužby započaly už v 9:00 hodin. V sobotu 28. března odpoledne se konala pod vedením Petra Kolínského Velikonoční výtvarná dílna, během níž více než třicet korejských, českých a afrických dětí, vyzdobilo dveře do zahrady barevnými vitrážemi. Společné prožívání velikonočních svátků jsme zahájili na Zelený čtvrtek jako v minulých letech čtením pašijních textů a večeří seder. Neděli na Hod Boží velikonoční obohatil zpěv našeho sboru Contiola Jacobi a hra japonských hudebníků. Poslední dubnový víkend a v polovině května navštívila skupina konfirmandů s br. farářem Erdingerem v rámci konfirmačního cvičení toleranční sbory na Vysočině. Ve čtvrtek 14. května byly v čase biblické hodiny bohoslužby k Nanebevstoupení Páně, které vykonal bratr Petr Mazur. Také vloni jsme se zúčastnili celostátní akce Noc kostelů, která se konala v pátek 29. května za účasti přibližně 230 návštěvníků. České i korejské akce, vhodně časově rozděleny vstupy se čtením z bible, byly rozloženy do prostor celého sborového domu. Na zdech v přísálí visela výstava foto-grafik, jejichž autorem byl Zdeněk Maria Hroch. Dále jsme v kostele vystavili malby Jiřiny Adamcové s názvem Variace na J. A. Komenského a výstavu Oheň je horký mladého autora z Obecně prospěšné společnosti Letní dům. Výstavy se uskutečnily v péči Kornelie Kolářové a Petra Kolínského. Na schůzi staršovstva 1. června se presbyterům představilo všech deset konfirmandů, z nichž dva byli Korejci. Konfirmace se uskutečnila v rámci mezinárodních bohoslužeb 7. června, předcházel jí křest dvou konfirmandů. Všichni dostali od sboru darem Evangelický katechismus pro dospělé, knihu o Mistru Janu Husovi a vydání Bible-Slovo na cestu. Během jara a počátku léta jsme uskutečnili brigády, zaměřené na úklid bohoslužebného areálu a na péči o zahradu, úklid dlaždic a zvýšení úrovně terénu v betonovém prostoru. Udrželi jsme tradici občasné výjezdní biblické hodiny mimo kostel U Jákobova žebříku, tentokrát ve čtvrtek 18. června v Kafé Afrika na Starém Městě pražském. Třetí červnový víkend strávila skupina rodičů s dětmi z kobyliského sboru, vedena Janem Šotolou a Ondřejem Kolářem, ve středočeských Soběhrdech. Bratři faráři Erdinger, Kolář a Rejchrt vykonali před Velikonoci a 26. června před prázdninami bohoslužby pro děti a učitele Bratrské školy v Holešovicích. V sobotu 27. června byla jedna ze zmiňovaných brigád, na kterou přišlo i s dětmi 25 účastníků. V neděli 5. července, v rámci oslav 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, jsme měli mezinárodní bohoslužby s 50 korejskými hosty. Bohoslužby připravil br. farář Ondřej Kolář, kázání polského biskupa Marka Izdebského probíhalo v angličtině a češtině. Po bohoslužbách následovala beseda s hosty a společný oběd. V neděli 9. srpna se z našeho sboru uskutečnily rozhlasové bohoslužby, ve kterých kázal jáhen Filip Němeček a br. farář Kolář vedl rozhovor s Beatricí Okiga. Jak se ukázalo, z technických důvodů šlo o zvukový záznam, který byl skutečně odvysílán v neděli 30. srpna. Bratr farář Erdinger od jara kázal vždy první neděli v měsíci v uprázdněném sboru v Mělníku. Bratr farář Kolář byl od září ustaven administrátorem sboru v Libčicích. S dobrým výsledkem jsme uskutečnili sběr oděvů pro detenční zařízení v Bělé pod Bezdězem a sbírku krabic na zboží pro obchůdek Jeden svět. Dobře hodnoceným oživením zářijových mezinárodních bohoslužeb byla píseň s kytarou místo interludia a hra Matěje Boučka na pianino.

Během letních prázdnin se konaly bohoslužby jak v kostele U Jákobova žebříku, tak v kostele sv. Václava v areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. 1. září, tedy v první školní den, vykonali bratři faráři Erdinger a Kolář bohoslužby pro děti a učitele Bratrské školy v Holešovicích. Roční jáhenskou praxi v našem sboru ukončil bratr Filip Němeček, který byl zvolen farářem v Chomutově. V sobotu 12. září se konaly Dny evropského dědictví, ve kterých jsou otevřeny běžně nepřístupné stavby a památky. O náš kostel projevilo zájem přibližně 40 návštěvníků, kterým se věnoval bratr Jan Polák. Vykonali jsme sbírku a finančně podpořili mezináboženský festival Stánek míru v Berouně. Z podpůrného sociálního fondu jsme poskytli pět tisíc korun konkrétní syrské rodině, garantem akce bylo středisko humanitární pomoci Diakonie ČCE. Spolu s výběrem na sběrací listinu jsme darovali 13 620 Kč. V kostele byl do dalších prostor rozšířen přístup k internetu, s ohledem na komfort ubytovaných hostů.

Od pátku 18. do neděle 20. září bylo přibližně 50 členů sboru na tradičním pobytu v Bělči. Na programu byla například br. Kolínským připravená zážitková hra pro děti, inspirovaná citáty z J. A. Komenského a tématem imigrace, beseda s ředitelkou Bratrské školy Pavlínou Radovou, nebo rozhovor s faráři sboru o jejich práci v Psychiatrické nemocnici. Během září skupina ve složení Eliška Erdingerová, Jitka Ferstová, Jan Polák, Olga Poláková, Vlasta Rejentová, provedla inventarizaci sborového majetku, jako důležitý krok k seniorátní celodenní revizi hospodaření našeho sboru. Ta se uskutečnila 23. září 2015. Komise doporučila některá vylepšení, avšak neshledala pochybení v hospodaření anebo účetnictví sboru. Na čem trvala, je rozdělení funkce pokladní a účetní mezi dvě osoby. Tento úkol trvá a v současnosti se blíží ke splnění. Sestra Jitka Ferstová s ohledem na péči o maminku i o vlastní zdraví požádala o uvolnění ze staršovstva. V pátek 25. září se v kostele uskutečnil veřejný koncert korejských hudebníků. Ve dnech od 27. 9. do 2. 10. bylo v prostorách areálu ubytováno přes třicet mladých křesťanů z Norska. S přípravou pokojů, vybavení zadní části kostela matracemi a s úklidem, výrazně pomohli třicátníci s mládeží. Bratrská škola připravila na 5. listopadu v našem kostele představení Archa Noemova a 30. 11. dopoledne se uskutečnilo Putování s anděly. V sobotu 7. listopadu se konal Konvent Pražského seniorátu, na kterém sbor zastupovali kromě farářů delegáti Jan Bouček a Jan Hon. Na schůzi staršovstva 9. listopadu br. farář Erdinger informoval presbytery, že jej staršovstvo sboru v Mělníku nominovalo jako jediného kandidáta pro volbu faráře v únoru 2016. Zároveň br. Erdinger požádal synodní radu o dispens, který mu umožní zkrátit jeho mandát do 31. 8. 2016. Ve středu 11. listopadu se v kostele uskutečnila beseda s Milošem Vavrečkou, básníkem a farářem naší církve v Zádveřicích. V neděli 22. listopadu proběhly bohoslužby za spolu­účasti bratra faráře Adámka a dalších členů sdružení LOGOS. Byla vyhlášena akce Krabice od bot. V krabicích jsme shromáždili vánoční dárky pro sociálně potřebné děti. Do sběrného místa bratr Bouček odvezl 60 krabic. V sobotu 21. 11. se uskutečnila Adventní výtvarná dílna, ve které v režii Daniely Tinkové, Nelly Kolářové a Jana Boučka přibližně 65 dětí s rodiči vázalo adventní věnce a šilo látkové sovičky. Během podzimu sestra Erdingerová navázala kontakt s Rezidencí ROSA, v níž jsou ubytováni senioři. Konala se tři vzájemná setkání, na kterých měl br. farář Erdinger biblický program. V pátek 27. 11. jsme spolu s pracovníky Rezidence připravili v našem kostele benefiční koncert pro členy Parkinsonovy společnosti. Přibližně 100 návštěvníků slyšelo hudbu smyčcového kvarteta, varhaníka Jiřího Poláka, a zpěv sboru Contiola Jacobi dirigovaného Eliškou Erdingerovou. V prosinci došlo pro rok 2016 k přesunutí akce Polévka pro bezdomovce na čtvrtek, na suroviny jsme vypsali finanční sbírku. Večerní biblickou hodinu 3. prosince připravily Nelly Kolářová a Lucie Klára Tóth. Zazněly klavírní skladby a byly promítnuty obrazy Imre Amose a Marca Chagalla. V pondělí 7. prosince vykonali naši bratři faráři bohoslužby s žáky a učiteli Bratrské školy. Pro obyvatele Domu seniorů Slunečnice připravili v pondělí 14. prosince br. farář Erdinger s dětmi z Bratrské školy Adventní odpoledne. Dva dny na to byla odpoledne společná Kavárnička členů našeho sboru s klienty Rezidence ROSA. V pátek 18. 12. byl v kostele adventní koncert ZUŠ v Klapkově ulici. V neděli 20. prosince jsme uskutečnili rodinnou vánoční slavnost, pro kterou program s dětmi z Benjamina připravila Daniela Tinková, s dětmi z nedělní školy a z biblické hodiny Eliška Erdingerová. Na „půlnoční“ v deset hodin večer na Štědrý den přišlo asi 50 lidí, v posledním dnu roku jsme se sešli v šest hodin večer, vyslechli úvahu br. faráře Erdingera a ve debatě při pohoštění trávili večer do pozdních hodin.

Náš sbor stále přispívá na tři adoptivní děti. Jsou to Amos Kizza z africké Ugandy a dívky Anitha D´Souza z oblasti Karnataka a Femina Suzan z Tamil Nadu v Indii. Všem třem dětem jsme poskytli slíbené finanční prostředky a také s nimi udržovali živý písemný kontakt. Náš sbor je patronem Bratrské školy v Holešovicích. Kromě zmíněných aktivit obou farářů vyučuje Ondřej Kolář jednou měsíčně ve škole náboženství a zároveň vykonává funkci spirituála. Spolupráci sboru s Bratrskou školou v Holešovicích považuje staršovstvo za významnou součást působení farářů mimo kobyliský sbor.

Zaměstnanci sboru na pracovní smlouvu jsou Eliška Erdingerová, která má na starosti správu a provoz domu, a Olga Poláková, spravující ekonomickou a účetní stránku sboru. Technické problémy řešil a údržbářské práce na dohodu o provedení práce prováděl bratr Jiří Suk, úklid a pokojské práce vykonávala Antonina Yershova na živnostenský list. Poděkování vyslovme všem, kdo v neděli před bohoslužbami a ve středu před Kavárničkou přiváželi vlastními automobily do shromáždění méně pohyblivé sestry a bratry, Janě Plevové za vedení sborové kartotéky, Janu Boučkovi za Terasu a řadu dalších věcí, a spolu s Janem Polákem a pastorační pracovnicí Eliškou Erdingerovou za péči o naše webové stránky. Janu Polákovi za univerzální péči o věci sborové, a mnoha jiným za veškerou nezištnou pomoc v případě potřeby.

Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8-Kobylisích© 2005 archa.cz