Sbírky a obětavost

Přehled letošních sbírek a jejich výnosů

Chrámové sbírky (konané během každé bohoslužby)

Archové sbírky a salár

Obecná pravidla

Do všech sbírek lze přispívat buďto v hotovosti (do určených košíčků či pokladníkovi sboru) nebo bankovním převodem na účet sboru (do zprávy pro příjemce uveďte název sbírky a jméno plátce).

Všechny dary sboru, které jsou identifikovány vaším jménem (buďto na sběrací listinu nebo bankovním převodem) si můžete odečíst od základu daně z příjmu. O potvrzení stačí na začátku nového roku požádat sborovou účetní (osobně nebo e-mailem ucetni@kosteljakob.cz).

Salár

Salár je roční příspěvek farnímu sboru, který církev očekává od každého člena s vlastním příjmem. Saláry a dary tvoří nemalou část sborových příjmů. Platí se z nich většina nákladů na provoz a údržbu kostela a také odvody na provoz seniorátu i ústředí církve. Dále pak odvod do Personálního fondu církve, ze kterého jsou hrazeny zejména mzdy farářů včetně faráře našeho.
Detailnější rozpis nákladů se dozvíte ze „Zprávy o hospodaření sboru“, která je předkládána na výročním sborovém shromáždění a členům sboru ji staršovstvo na vyžádání poskytne i zpětně.

Jak vysoký salár mám platit?

Dle Řádu o hospodaření církve „církev očekává od každého svého člena s vlastním příjmem salár v doporučené výši 5 % jeho celkových ročních čistých příjmů“. Realita byla dlouhodobě výrazně nižší a příliš to nevadilo. S postupným přechodem církve na samofinancování je však zvyšování obětavosti členů nutné. Nemyslíme si, že k němu musí dojít skokově (rovnou na 5 %), spíše se snažte každý rok svůj salár o něco zvýšit. Sledujte každoroční zprávy o hospodaření sboru a podle nich tempo navyšování korigujte.

V letech 2019–21 rostl celkový salár sboru: 430/473/590 tis Kč.
V roce 2021 byl průměrný salár 6 350 a mediánový 4 300 Kč, pouze 16 z 93 salárníků zaplatilo 10 000 Kč či více a podílelo se tím na téměř polovině celkového saláru sboru.

Platí salár rodina společně nebo každý sám za sebe?

Salár platí každý dospělý člen sboru sám za sebe. Manželé se mohou rozhodnout, že své saláry sečtou a společně za oba zaplatí ten, pro něhož je daňový odpočet výhodnější.

Co se stane, když salár nezaplatím?

Neplacení saláru nemůže být důvodem k vyloučení z církve.
Placení saláru je však (až na opodstatněné výjimky) podmínkou pro udělení hlasovacího práva na sborovém shromáždění.

Pravidelné sborové sbírky a fondy

Rezervní fond

Sociální fond

Adopce na dálku

Fond na večeře pro potřebné

Fond na práci v PN Bohnice

Fond solidarity COVID

Pravidelné celocírkevní a seniorátní sbírky

Peníze, vybrané z většiny sbírek, slouží na potřeby našeho sboru (ať už provoz sboru či ve prospěch jedinců či organizací, které se náš sbor rozhodl podporovat). Každý rok se však koná několik sbírek, které jsou společné pro všechny sbory ČCE v České republice (resp. pro všechny sbory v Praze a okolí). Peníze, vybrané z těchto sbírek, pak rozdělují vyšší církevní struktury.

Sbírka na křesťanskou službu

Z výnosů sbírky je doplňován Fond křesťanské služby. Z něj je poskytována zaměstnancům (současným i bývalým) naší církve finanční výpomoc formou příspěvků, darů i půjček zejména v případě nemoci, neštěstí v rodině či nenadálých událostí, ale také příspěvek na stěhování kazatelů či výpomoc kazatelům při odchodu do důchodu

Sbírku vyhlašujeme o některé z lednových nedělí.

Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost

Peníze ze sbírky budou použity:

  • Na podporu časopisu Český bratr.
    Ten můžete podpořit rovněž objednávkou předplatného nebo dárcovským příspěvkem.
    Protože stále více lidí čte Českého bratra jen na internetu, podporuje náš sbor časopis také pravidelným darem ve výši čtyř ročních předplatných.
  • Na vydání Sbírky kázání a katechetických pomůcek pro práci s dětmi.
  • Na financování celocírkevních informačních kampaní.

O postní neděli.

Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty

Jeronýmova jednota je celocírkevní fond pro sbírání a rozdělování finančních prostředků na opravy a novostavby církevních budov a jejich vybavení. Výnos z „Hlavního daru lásky“ je určen k podpoře zpravidla jediného, nejvýznamnějšího projektu v daném roce.

Na Boží hod velikonoční.

Sbírka darů Jeronýmovy jednoty

Jeronýmova jednota je celocírkevní fond pro sbírání a rozdělování finančních prostředků na opravy a novostavby církevních budov a jejich vybavení.

Jednu třetinu z výnosů „Sbírky darů“ v daném seniorátu rozdělí seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty mezi žádající sbory v seniorátu. Dvě třetiny finančních prostředků této sbírky jsou rozděleny na celocírkevním Výročním shromáždění Jeronýmovy jednoty.

Archová sbírka, od Velikonoc do konce května.

Sbírka pro Diakonii

Každý rok je vybrán jede z projektů Diakonie ČCE a ten je podpořen z výnosů této sbírky. O podrobnostech daného projektu informujeme při ohlašování sbírky v kostele.

Na Svatodušní svátky.

Sbírka solidarity sborů

Z výnosů sbírky je poskytována pomoc sborům, které nemají dostatek finančních prostředků na úhradu odvodu do Personálního fondu (fond slouží především na mzdy farářů).

Ze shromážděných solidárních prostředků jsou také částečně financována misijní a podporovaná kazatelská místa a také strategická místa schválená synodem. Sbírkou solidarity tak podporujeme i práci církve na místech, kde nově začíná nebo je obnovována.

Sbírku vyhlašujeme o některé červnové neděli.

Sbírka pro Evangelickou akademii

Sbírka je věnována na podporu škol Evangelické akademie (EA). Tato církevní instituce sdružuje vyšší odborné školy, konzervatoř, střední školy ukončené maturitou nebo výučním listem a dvě základní školy, z nichž ta pražská umožňuje také domácí vzdělávání. Tyto školy navštěvuje (k roku 2022) již přes 1100 žáků a studentů.

První neděli v září.

Sbírka pro sociální a charitativní pomoc

Slouží k doplnění celocírkevního Fondu sociální a charitativní pomoci. Z něj synodní rada poskytuje finanční pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách v různých zemích světa i v naší republice.

O neděli díkčinění (staršovstvem určená neděle na podzim).

Sbírka na Jubilejní toleranční dar Jeronýmovy jednoty

Jeronýmova jednota je celocírkevní fond pro sbírání a rozdělování finančních prostředků na opravy a novostavby církevních budov a jejich vybavení. Výnos sbírky na „Jubilejní toleranční dar“ doplňuje fond, který je určen na bezúročné půjčky sborům na stavební účely. Ročně jsou poskytnuty bezúročné půjčky někdy až dvaceti farním sborům v celkové výši cca 7 mil. Kč.

Sbírku vyhlašujeme o některé neděli ve druhé polovině října.

Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů

Výnosem sbírky přispíváme do celocírkevního fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů. Ústřední církevní kancelář z tohoto fondu přispívá na stipendia a praxe studentů, pracovní vybavení kazatelů (např. talár či výpočetní techniku), případně na literaturu či odborné databáze. Synodní rada může z tohoto fondu také podporovat různé projekty kandidátů církevní služby.

Příjemci podpory mohou být studenti bohosloví, kteří jsou kandidáty církevní služby. Dále pak vikáři či jáhenští praktikanti a také faráři a jáhnové v prvních dvou letech své kazatelské služby.

Sbírka probíhá na Boží hod vánoční.