Sbírky a obětavost

Přehled sbírek a jejich výnosů v letošním roce

Chrámové sbírky

Archové sbírky a salár

Salár

Salár je roční příspěvek farnímu sboru, který církev očekává od každého člena s vlastním příjmem. Saláry a dary tvoří nemalou část sborových příjmů. Platí se z nich náklady na provoz kostela a také odvody na mzdy faráře a provoz seniorátní i celocírkevní kanceláře.

Pravidelné sborové sbírky a fondy

Rezervní fond

Sociální fond

Adopce na dálku

Fond na večeře pro potřebné

Fond na práci v PN Bohnice

Fond solidarity COVID

Pravidelné celocírkevní a seniorátní sbírky

Peníze, vybrané z většiny sbírek, slouží na potřeby našeho sboru (ať už provoz sboru či ve prospěch jedinců či organizací, které se náš sbor rozhodl podporovat). Každý rok se však koná několik sbírek, které jsou společné pro všechny sbory ČCE v České republice (resp. pro všechny sbory v Praze a okolí). Peníze, vybrané z těchto sbírek, pak rozdělují vyšší církevní struktury.

Sbírka na křesťanskou službu

V průběhu ledna.

Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost

O postní neděli.

Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty

Jeronýmova jednota je celocírkevní fond pro sbírání a rozdělování finančních prostředků na opravy a novostavby církevních budov a jejich vybavení. Výnos z „Hlavního daru lásky“ je určen k podpoře zpravidla jediného, nejvýznamnějšího projektu v daném roce.

Na Boží hod velikonoční.

Sbírka darů Jeronýmovy jednoty

Jeronýmova jednota je celocírkevní fond pro sbírání a rozdělování finančních prostředků na opravy a novostavby církevních budov a jejich vybavení.

Jednu třetinu z výnosů „Sbírky darů“ v daném seniorátu rozdělí seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty mezi žádající sbory v seniorátu. Dvě třetiny finančních prostředků této sbírky jsou rozděleny na celocírkevním Výročním shromáždění Jeronýmovy jednoty.

Archová sbírka, od Velikonoc do konce května.

Sbírka pro Diakonii

Na Svatodušní svátky.

Sbírka solidarity sborů

Z výnosů sbírky je poskytována pomoc sborům, které nemají dostatek finančních prostředků na úhradu odvodu do Personálního fondu (fond slouží především na mzdy farářů).

Ze shromážděných solidárních prostředků jsou také částečně financována misijní a podporovaná kazatelská místa a také strategická místa schválená synodem. Sbírkou solidarity tak podporujeme i práci církve na místech, kde nově začíná nebo je obnovována.

V průběhu června.

Sbírka pro Evangelickou akademii

Sbírka je věnována na podporu škol Evangelické akademie (EA). Tato církevní instituce sdružuje vyšší odborné školy, konzervatoř, střední školy ukončené maturitou nebo výučním listem a dvě základní školy, z nichž ta pražská umožňuje také domácí vzdělávání. Tyto školy navštěvuje (k roku 2022) již přes 1100 žáků a studentů.

První neděli v září.

Sbírka pro sociální a charitativní pomoc

Slouží k doplnění celocírkevního Fondu sociální a charitativní pomoci. Z něj synodní rada poskytuje finanční pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách v různých zemích světa i v naší republice.

O neděli díkčinění (staršovstvem určená neděle na podzim).

Sbírka na Jubilejní toleranční dar Jeronýmovy jednoty

Jeronýmova jednota je celocírkevní fond pro sbírání a rozdělování finančních prostředků na opravy a novostavby církevních budov a jejich vybavení. Výnos sbírky na „Jubilejní toleranční dar“ doplňuje fond, který je určen na bezúročné půjčky sborům na stavební účely. Ročně jsou poskytnuty bezúročné půjčky někdy až dvaceti farním sborům v celkové výši cca 7 mil. Kč.

V druhé polovině října.

Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů

Na Boží hod vánoční.