0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
12. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
16. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
II. Slyšíme, co nám Bůh říká
Čtení Písma
Čtení Písma je důležitou součástí bohoslužeb. Mimo jiné k jeho nepostradatelnosti ukazuje reformační heslo "Sola scriptura" - cesta ke spasení vede skrze Boží slovo a jen Boží slovo (nikoliv tradice) je zdrojem víry.
Vyslání dětí na dětskou bohoslužbu
Děti přijdou ke stolu Páně, odkud jsou farářem vysílány k dětským bohoslužbám (nedělní školy).
Píseň
Non sum dignus
Slova "Pane, nejsem hoden, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a budu uzdraven(a)" jsou parafrází setníkových slov z Mt 8,8 a uvozují četbu biblického textu, který slouží jako jako hlavní biblický text ke kázání.
Četba textu ke kázání
Kázání
Varhanní interludium po kázání poskytuje celému shromáždění čas pro přemýšlení a doznění výkladu biblického textu.
Modlitba po kázání
Credo
Na většině bohoslužeb vyznáváme svou víru slovy
Apoštolského vyznání víry:
Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou,
společenství svatých, (svatých obcování)
hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.
Amen.


Někdy také používáme vyznání Nicejsko-cařihradské:
Věřím v jednoho Boha:
On je všemohoucí Otec tvůrce nebe i země
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista:
On je jednrozený Syn boží,
který se zrodil z Otce přede všemi věky;
Bůh z Boha, světlo ze světla,
pravý Bůh z pravého Boha.
Není stvořený, ale zrozený,
má s Otcem jedno bytí
a všechno je stvořeno skrze něho.
Pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe;
mocí svatého Ducha přijal lidství z Marie Panny
a stal se člověkem;
Ponciem Pilátem byl odsouzen a za nás ukřižován;
byl umučen a pohřben
a jak bylo psáno, vstal třetího dne z mrtvých;
vstoupil na nebe a sedí po Otcově pravici
a slavně přijde znovu soudit živé i mrtvé
a jeho království nikdy neskončí.
Věřím v Ducha svatého:
také on je Pán a dárce života;
vychází z Otce (i ze Syna)
a patří mu stejné klanění a sláva jako Otci a Synu;
to on mluvil skrze proroky.
Věřím, že je jedna svatá církev, obecná a apoštolská.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů
a očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.
Amen.


zpět ...
© 2005 archa.cz