0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
19. ledna (úterý)
20:00 setkání třicátníků na platformě Google Meet
20. ledna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
21. ledna (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
22. ledna (pátek)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom

18:00 ekumenická bohoslužba v kostele U Jákobova žebříku a na internetu
24. ledna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
5. neděle po Velikonocích (29. května 2011)
Koloským 1; 19

První čtení: Zjevení Janovo 11; 1 - 11

Text kázání: Koloským 1; 19
(19) Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,

V pondělí mne velmi potěšil na Českém rozhlase 2 komentátor Ivan Hofman. Hned v úvodu pořadu „Jak to vidí“ byl dotázán, co říká tomu, že nenastal konec světa a přitom nastat měl, alespoň podle jednoho amerického pastora, který dlouho a pilně studoval v Bibli všechny předpovědi, spočítal tam uvedené lhůty a došel k výsledku, že svět skončí 21. 5. tohoto roku. Ivan Hofman při té příležitosti řekl: „Bible není kniha, kterou by se lidé měli strašit. Je to kniha, která má dávat spíše naději, nějaký optimismus, že věci, které jsou těžké, lze překonat a že život má smysl.“

Jsem vděčen, za tato výstižná a jasná slova. Dodal bych jen, že právě Bible jakékoli výpočty konce světa zapovídá. Však říká sám Pán Ježíš: „o tom dni neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Mějte se na pozoru, buďte bdělí a modlete se, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.“ Datum konce světa je uloženo v nepřístupných sejfech Božích úradků a vypočítat se nijak nedá. Kdo ho vypočítává, namáhá se zbytečně a měl by dělat něco užitečnějšího, dokud je čas.
Všelijaká záhadná á čísla ale v bibli jsou.

Například slavná šelma z knihy Zjevení, která nám byla prvním čtením připomenuta, má své osobní číslo 666. Koho či co máme za tím číslem dešifrovat? Nevíme. Podniknut byl nespočet pokusů, jak ten kód rozluštit, někteří ztotožnili číslo se jménem císaře Kaliguly jiní s Římskou říší vůbec. Jako šelma ze Zjevení byl později dešifrován papež Benedikt IX. a Mohamed, ale také Martin Luther a Jan Kalvín. Tedy pěkná směsice: takhle dopadnou pokusy vnášet do Bible to, co tam není - a v Bibli není žádná numerologie. Není v ní čísel, z nichž by se dalo vypočíst nějaké Boží tajemství, a není v ní čísel šťastných a nešťastných. Předpovídat budoucnost světa nebo osobní osud na základě čísel, to je podle Bible zavrženíhodné čarování. Nejsou v Bibli žádné číselné kombinace, které by přinášely spásu a jiné záhubu. Spásu přináší Bůh a záhubu si můžeme způsobit sami. Ale svou roli čísla v bibli mají: Stručně upomínají na to, co Bůh už učinil a co slíbil, že učiní.

Třeba číslo sedm: Sedmého dne odpočinul Bůh od své práce, završil dílo stvoření. Den sedmý nemá jitro a večer, den sedmý, to je věčnost a plnost. Sedmička nás na Boží plnost upomíná. Přes číslo sedm se dostaneme i k tomu, co znamenají ta prapodivná čísla v přečteném oddíle z knihy Zjevení: Četli jsme, že nádvoří chrámu bude vydáno pohanům, a ti budou pustošit netoliko nádvoří, ale celé svaté město. Dva a čtyřicet měsíců. Svědkové budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, zvrhlíci se budou radovat nad mrtvými těly tři a půl dne.

Nechme k sobě promluvit tento obraz třeba takto: Všelijakým pustošivým nájezdům pohanství jsou křesťané vystaveni, nájezdům někdy agresivním a krvavým. Někdy ale nájezdům a nápadům svůdným, takovým, jaké prožíváme dnes. Pořád na nás někdo najíždí s nabídkami štěstí, reklamou nám natlouká do hlavy, co si všechno přejeme a bez čeho nemůžeme být, a hned nám nabízí, že naše přání splní. Zajistí nám vyšší kvalitu života, a my pro to vlastně nemusíme ani nic udělat, stačí objednat a zaplatit. I to placení počká, poskytneme půjčku snadno a rychle, jen se klidně zadlužte, hlavně nakupujte, zboží, zážitky a požitky, akademické tituly, společenskou prestiž, všechno značkové a letošní model, jen si pořiďte sebevědomí a sebespokojenost…

Není snadné pustošivým nájezdům ducha doby odolat. Jen malý počet se nenechá zpustošit. Křesťanů, kteří se dokáží nepřizpůsobovat světu v jeho módách a trendech, je málo a ubývá jich - alespoň tady v Evropě. Mluvili jsme o tom na biblické hodině, jak i ve Skotsku se kostely dost vyprazdňují. Pustnutí je deprimující. Ale zůstaňme věrni, skleslosti se nepoddávejme: Však to pustošení není navěky, je jen na určitý čas, jak jsme četli, na čtyřicet dva měsíců, na tři a půl roku. Sedm, to je plnost: tři a půl je polovička plnosti, to je tedy rozdělená, rozpolcená plnost, částečnost, žalostná neúplnost. Pravý opak plnosti Boží.

Doba úpadku, pustošení lidských mozků, kdy pustnutí citů, tedy není a nebude nekonečná, má svou míru. Odsud až posud – a dál už ne!

Však Pán povolá dva svědky, kteří, budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní. Nevíme, které postavy si máme dosadit za ty dva svědky, v kajícnickém rouchu volající ku pokání. Snad to ani nejsou postavy, nýbrž dvě funkce křesťanské církve: funkce mojžíšovská a eliášovská, ohlašování zákona Božího a proroctví. Vyhráno ovšem nemají, naopak.

Po třech a půl letech – jsou ti svědkové mrtví. Vynořila se totiž z propasti veškerenstva šelma, pustila se s nimi křížku, přemohla je a zabila. Byli vybaveni ti svědkové či proroci, ohromnou Boží mocí. Ta moc ale fungovala jen krátce, teď přichází k moci šelma. Proroci jsou zabiti a leží na prostranství podivného města, jež se nazývá Sodoma a Egypt a v němž byl ukřižován jejich Pán, tedy Ježíš Kristus. To město je tedy současně Sodoma, Egypt i Jeruzalém dohromady.

A tato smíšenina tří lokalit, to je náš propletený a popletený svět, kde se toho tolik odehrává, všelijaká zvrhlost a prostopášnictví, pokusy o záchranu před zkázou, otroctví i vysvobození z otroctví, křižování i prázdné hroby. Nu a v tomto světě lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou s rozkoší voyerů zírat tři a půl dne na mrtvá těla proroků a nedovolí je pochovat. Obyvatelé země budou mít radost, že proroci jsou mrtví, budou si navzájem si posílat dary, na oslavu radostné události, že zvítězila šelma nad proroky, nad kazateli obratu k pravému Bohu. Náš svět jásá, že se zbavil hlasů volajících ku pokání, hlasů připomínajících, že ne vše je dovoleno a kdo seje vítr, sklidí bouři. Od nynějška svět bez proroků! Svět bez otravování nějakou morálkou, ať žije svět bez všech tabu, bez regulací, svět beze studu, bez zavíracích hodin, svět bez směšného Mirka Dušína. směšné matky Terezy, svět bez Boha a jeho proroků!

Po třech a půl dnech vstoupil do dvou svědků duch života přicházející od Boha, oni se zase postavili na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli. Jásot bezbožníků jen do času: po třech dnech a půl konec jásání.

Je-li všelijaká bezbožnost a protibožnost úspěšná, nenechme s tím zviklat. Možná takovým drobným povzbuzením, abychom se nenechali zdeptat špatností kolem nás, byla i páteční noc kostelů. Přišlo se podívat víc lidí, než jsme čekali. Byli na nás zvědaví. Podívejme, v zemi, která se podle čísel pyšní nejvyšší mírou ateismu v Evropě, se objevuje nečekaně vysoká míra zvědavosti na to, co se to vlastně v těch kostelích odehrává. Takže třeba křesťanství v této zemi není ještě definitivně odepsáno, bezduchost a lhostejnost, mravní rozklad nedosáhly stupně sedm, ale jen tři a půl.

Číslo tři a půl – zašifrovaná připomínka dočasnosti – se objevuje v celé knize Zjevení Janova, a proto i tato kniha přes líčení všelijakých hrůz je knihou plnou naděje.

Ve 12. kapitole je příslovečné šelmě dovoleno, aby mluvila pyšně a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi po čtyřicet dva měsíce (Zjevení Janovo 13; 5).

Tedy ani ta šelma – ztělesněné a oživené zlo světa – nemůže řádit na věčné časy a nikdy jinak, ale jen do míry, jaká je daná všemu stvoření. Odsud posud, méně než by chtěla, jen na tři a půl.

Slyšme i z knihy Zjevení Janova poselství „že všechny naše osobní bolesti a úzkosti, ba i apokalyptické hrůzy a úzkosti, kterými nám bylo či bude dáno projít, nás mohou zranit, těžce až i smrtelně, ale nemohou zbavit života, ten je přece skryt v Kristu. Ani smrt ani život nás nemohu odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, Pánu našem. Působení zla, hříchu a smrti, té šelmy veliké, na nás nedopadne totálně, nepohltí nás nikdy cele a napořád, tak jako nepohltilo ukřižovaného Krista. Vždycky jen tak na tři a půl. Zatímco naděje života věčného, k němuž Kristus jako první z nás byl vzkříšen, ta námi chce proniknout naplno, až na stupeň sedm.

Amen.

Miloš Rejchrt


zpět ...
© 2005 archa.cz