Naše podpora vzniku samostatného evangelického sboru v Roztokách

Milé sestry, milí bratři,

rádi bychom vás informovali o novém úkolu, před kterým stojí náš sbor. Jedná se o pomoc nedalekému společenství v Roztokách na jeho cestě k založení samostatného sboru. Několikrát jsme se o ní již zmínili ve sborových oznámeních a nyní chceme podrobněji vysvětlit, co vše se v posledních měsících odehrálo a co nás čeká. Věříme, že jsme se jako staršovstvo rozhodli správně, a máme naději, že naše záměry podpoříte.

Kazatelská stanice v Roztokách

Na začátku června tohoto roku se na nás obrátil bratr senior Roman Mazur s prosbou týkající se kazatelské stanice v Roztokách. V posledních letech se zde dalo dohromady vícero převážně mladých evangelických nebo smíšených rodin. K bohoslužbám jednou za měsíc se začali scházet v roce 2014 a od roku 2016 jsou kazatelskou stanicí při sboru v Libčicích nad Vltavou. Od podzimu 2020 se již scházejí pravidelně v nově opravené a městem spravované vile. Aktuálně se bohoslužby konají jednou za dva týdny za účasti asi 40 lidí. Velkou část účastníků tvoří děti. Jednou měsíčně se koná rovněž biblická hodina a dvakrát měsíčně náboženství pro děti. Seniorátní výbor dlouhodobě podporuje život a službu roztockého společenství a považuje ho za životaschopné a zralé k brzkému osamostatnění. Vzhledem k tomu na podzim 2020 podpořil plán Roztockých na povolání faráře na poloviční úvazek s určením pro jejich kazatelskou stanici. Na jaře 2021 Roztočtí oslovili naši vikářku Aničku Pokornou a začali s ní jednat o spolupráci od 1. října 2021.

Prosba seniorátního výboru

Aby Anička Pokorná mohla v říjnu zahájit svou službu v Roztokách, bylo nutné buď navýšit úvazek v libčickém sboru, anebo využít volného kazatelského místa v některém ze sborů našeho seniorátu. První z obou řešení se ukázalo být natolik administrativně zdlouhavé, že by nebylo možné dodržet původně plánovaný termín Aniččina nástupu do služby. Proto se seniorátní výbor spolu s kazatelskou stanicí v Roztokách rozhodl poprosit některý z pražských sborů, které mají jedno farářské místo volné, o dočasné propůjčení tohoto místa za účelem práce v této kazatelské stanici do doby, než bude ustavena jako samostatný sbor. Protože shodou okolností náš sbor takovým volným místem disponuje, bylo naše staršovstvo s touto žádostí osloveno.

Jaké kroky jsme už učinili

Na červnovém zasedání staršovstva jsme se rozhodli Roztockým vyhovět a propůjčit naše farářské místo na období jednoho roku, během něhož proběhne proces osamostatnění Roztok. Za tímto účelem ovšem bylo také nutné převést („přefařit“) kazatelskou stanici pod náš sbor. Tento krok byl proveden během léta tohoto roku a byl k tomu vyhotoven statut kazatelské stanice. V něm je mimo jiné stanoveno, že veškeré náklady spojené s činností kazatelské stanice i s prací farářky nese kazatelská stanice. Pro náš sbor to tedy znamená pouze jistou administrativní práci navíc, avšak žádnou další finanční zátěž. Především ale můžeme tímto způsobem významně pomoci živému a nadějnému roztockému společenství a také naší vikářce Aničce Pokorné, aby v něm mohla co nejdříve rozběhnout svou práci.

Co nás ještě čeká

Souběžně s přefařením kazatelské stanice pod náš sbor probíhaly přípravy volby sestry Aničky Pokorné za druhou farářku našeho sboru. Byla vypracována povolací listina spolu s dalšími dokumenty a synodní rada na základě nich vydala pokyn k volbě. Nyní je tedy před námi volba, která proběhne na výročním sborovém shromáždění 19. září tohoto roku. Anička bude volena na poloviční úvazek jen pro práci v Roztokách a na dobu určitou, tedy od 1. října 2021 do 30. září 2022. Jistě je pro nás velkou výhodou, že Aničku a její práci dobře známe a pevně věříme, že naše dosavadní výborná spolupráce bude v jiné formě pokračovat i v dalším roce. Rádi bychom Vás tedy poprosili, abyste se podle svých možností zúčastnili našeho výročního sborového shromáždění a podpořili svou volbou naši vikářku Aničku Pokornou. Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte se obrátit na členy staršovstva. Předem Vám děkujeme a vážíme si Vaší ochoty a připravenosti pomoci.

Za staršovstvo sboru Ondřej Kolář, farář


Aktualizace červen 2022

14. června 2022 byly završeny všechny potřebné administrativní kroky a vzniknul samostatný sbor ČCE v Roztokách. Tím také přestala existovat roztocká kazatelská stanice. V kobyliském sboru z toho máme velkou radost a přejeme roztockým naplněný život v Kristově evangeliu.