0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Zápis z vizitace Farního sboru ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Na přelomu listopadu a prosince loňského roku proběhla v našem sboru vizitace seniora a seniorátní kurátorky Pražského seniorátu.

Úvod
Vizitace pražského seniorátního výboru v kobyliském sboru si položila za cíl především vyjádřit a prohloubit vzájemnost sboru a seniorátu. Vizitující (seniorátní kurátorka Zdeňka Skuhrová a senior Roman Mazur) chtěli poznat život kobyliského sboru, jeho misijní vyzařování a ekumenickou otevřenost, stejně tak jako případné problémy, které se v jeho životě a službě objevují. Slovy parafráze apoštola Pavla: „...abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak naší.“ (Ř 1,12)

Vizitace měla dvě části: setkání u příležitosti bohoslužeb v neděli 21. listopadu 2010 a návštěvu na schůzi staršovstva 6. prosince 2010.

Bohoslužby a následná neformální beseda
Při bohoslužbách kázal Roman Mazur na text z epištoly Římanům 10,9-11 a zdůraznil, že křesťanská existence nemůže být v současnosti jiná než vyznavačská. Zdena Skuhrová při této příležitosti přijala slib nově zvoleného staršovstva. Na průběhu bohoslužeb (včetně vysluhování večeře Páně) se podíleli i oba kazatelelé sboru Miroslav Erdinger a Miloš Rejchrt, stejně tak jako někteří presbyteři a presbyterky.

Po bohoslužbách se konal neformální rozhovor u hojného občerstvení. Asi 30 účastníků hovořilo s vizitujícími o různých radostech i starostech života kobyliského sboru a křesťanské církve vůbec, nejvíce zřejmě o našich pokusech misijně otevřít naše sbory. Atmosféra byla dle názorů vizitujících velmi příjemná a milá.

Návštěva schůze staršovstva
Schůzi staršovstva řídil br. kurátor Veselý, úvodní pobožnost připravila sestra Ferstová. Nejprve měli vizitující možnost sledovat průběh běžného jednání staršovstva. To postupovalo podle předem připraveného programu, který dostal každý presbyter vytištěný. Asi po hodině bylo běžné jednání přerušeno a následoval přibližně šedesátiminutový vzájemný rozhovor. Br. senior kladl vybrané otázky z vizitačního dotazníku, presbyteři na ně mohli volně odpovídat. Přítomni byli i zástupci korejské komunity, která je ke kobyliskému sboru přidružena.

1. Bohoslužby
Místní neobvykle bohatá liturgie byla postupně a nenásilně zaváděna už br. farářem Štorkem. Současní faráři tuto formu přijali a mírně ji zeštíhlili. Vizitujícím se jevilo, že většina staršovstva i členstva je se současnou podobou spokojená.

2. Katecheze
Vizitující se dozvěděli, jakým způsobem probíhá křestní katecheze. Rozsah přípravy se odvíjí od toho, zda katecheta je aktivní člen sboru či nikoli, a také od toho, zda se jedná o křest dítěte či dospělého. Křest se vždy koná při bohoslužbách.

3. Pastorace a všední život ve sboru
Aktivit sboru se účastní i lidé, kteří nejsou členy sboru, např. v mateřském centru. Velmi aktivně se pracuje se s klienty psychiatrické léčebny. Informace o sborových programech jsou uveřejňovány v časopise Prahy 8, o sboru se tedy v okolí ví. Pravidelné jsou i kontakty s blízkou školou, paní ředitelka se před nedávnem nechala pokřtít a pravidelně se účastní sborového života. Tato otevřenost sboru byla založena již způsobem práce a aktivitami br. faráře J. Štorka.

4. Vztah k širšímu společenství ČCE
Prvotní reakce presbyterů byla, že na to nezbývá čas a energie. V průběhu diskuse si ovšem postupně uvědomili, že tu vlastně mnohé, přirozeně vzniklé a fungující kontakty jsou. Nejprve na osobní úrovni, mnoho lidí z jiných sborů sem občas přichází na bohoslužby a na další akce. Ale také na úrovni mezisborové, kde jsou kontakty podpořeny mj. ubytovacími možnostmi kobyliského sboru. Na přímý dotaz vyjádřili starší spokojenost s prací současného seniorátního výboru. Vyzdvihli např. manuál k přípravě a průběhu sborových shromáždění připravený stávajícím výborem.

5. Hospodaření sboru
Každoroční velmi vysoké dary (kolem 900.000 Kč) jsou především příspěvkem korejské komunity na provoz sboru.

Z původního velkorysého projektu stavby sborového areálu fary je hotova jen první část. Na druhou část podobných parametrů sbor prozatím nemá peníze, takže se dostavba v krátkodobém časovém horizontu nechystá. I když je tento problém pro mnohé členy staršovstva dosti citlivý (někteří by projekt br. faráře Štorka rádi a rychle dokončili, jiní mají velký strach o to, aby si sbor nenaložil příliš velké finanční břímě), presbyteři i presbyterky jsou schopni o věci průběžně a klidně jednat. Dary na dostavbu jsou vedeny na zvláštním podúčtu.

6. Kazatel, staršovstvo a další služby ve sboru
Tato část rozhovoru proběhla zčásti bez přítomnosti farářů a pastorační pracovnice.

Po negativních zkušenostech z dřívějška byli kobyliští při výběru druhého faráře velmi důkladní a opatrní. Mimo jiné i proto je vztah mezi faráři dělný a bezkonfliktní, stejně tak jako vztahy mezi staršovstvem a faráři.

Pastorační pracovnice Eliška Erdingerová je podřízena druhému faráři. Právě na této schůzi staršovstva podávala zprávu o své pracovní činnosti.

Zhodnocení vizitujících
Vizitující velmi oceňují především tyto aspekty života kobyliského sboru:
- misijní otevřenost sboru vůči necírkevnímu okolí (léčebna, veřejnost) i vůči jiným skupinám a sborům (korejská komunita, ekuména)
- dělnou spolupráci kazatelů, pastorační pracovnice a staršovstva. Na činnosti sboru je znát nasazení všech tří duchovenských pracovníků i staršovstva.

Vizitující dávají staršovstvu ke zvážení:
- případnou diskusi o novém nastavení požadavků pro žadatele pro křest: Neměli by se osobně představit staršovstvu? Neměla by být součástí přípravy i „povinná“ účast na bohoslužbách?
- nové přezkoumání a ocenění projektu dostavby sborového areálu: Je dříve odhadnutá cena do 10 miliónů reálná i v dnešních podmínkách?
- případné poskytnutí stálého členství s poradním hlasem ve staršovstvu pastorační pracovnici

zapsali Zdeňka Skuhrová a Roman Mazur


zpět ...
© 2005 archa.cz