0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
21. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
25. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
zpět ...
Výroční sborové shromáždění 21. 3. 2004
Milý sbore, dovolte mi, abych Vám předložil zprávu o životě farního sboru "U Jákobova žebříku" v Praze 8 Kobylisích a to nejen za rok 2003, ale ve stručnosti i za celé šestileté funkční období staršovstva. Zpráva byla projednána na řádné schůzi staršovstva dne 8. března 2004.

Bohoslužby

Bohoslužby se konaly každou neděli od 9.30 hod a ve svátcích. Našimi kazateli byli a bohoslužby vedli: J. P. Štorek 10x, T. S. Drobík 29x, J. S. Lee 6x, J. Štefan 7x, jedenkrát pak E. Halamová, D. Henych, A. Kocáb, T. Bísek a D. Rotkegel. Noční vánoční bohoslužbu, kterou jsme slavili společně s náboženskou obcí Církve československé husitské z Kobylis, sloužili společně T. S. Drobík s místní farářkou CČSH D. Zedníčkovou. Třikrát posloužil čtenými bohoslužbami kurátor, z toho jednou společně s žižkovským farářem Ch. Langem. V období letních prázdnin se na vedení bohoslužeb již pravidelně podílí někteří presbyteři a presbyterky.

V roce 2003 se uskutečnilo celkem 61 bohoslužeb, z toho 34 se sv. večeří Páně a 10 každou první neděli v měsíci česko-korejských ekumenických bohoslužeb. Bohoslužeb se průměrně účastnilo 63 osob. Výroční sborové shromáždění se konalo 23. března 2003.

V uplynulých letech jsme společně slavili také Svátek Zjevení Páně a Nanebevstoupení Páně. K bohoslužbám jsme se sešli i na Zelený čtvrtek a Velký pátek. Rodinné bohoslužby se v uplynulém roce konaly třetí adventní neděli, v předchozích letech kromě toho také na velikonoční pondělí.

V neděli 25. května 2003 byli konfirmováni O. Mynařík a V. Žárský. V loňském roce se v našem kostele uskutečnilo také několik svatebních bohoslužeb. Z kobyliského Farního sboru to byli E. Štorková s T. Hlomem a Z. Bočan s J. Oktábcovou a delegovaná svatba L. Tschernhause s M. Beranovou.

Na bohoslužbách se někdy setkáváme s mnoha hosty, protože náš sborový dům často poskytuje zázemí jak hostům z naší církve, tak i hostům ze zahraničí.

V neposlední řadě je zde náležité zmínit charakter našich bohoslužeb. Mnohé prvky nám všem umožňují aktivněji se zapojit do celého bohoslužebného dění a společenství. Větší důraz na prožívání liturgického roku umožňuje více se otevřít pro účast na Kristově vykupitelském díle pro nás. Dva středy v bohoslužbě, tedy kázání a sv. večeře Páně tvoří plnost, ze které lze vždy dostatečně čerpat pro křesťanský život a službu v novém týdnu. K nedělním bohoslužbám míří a z nedělních bohoslužeb roste celý život našeho sboru. Proto tento charakter považuje staršovstvo za zásadní. Jsme si vědomi, že živý organizmus, kterým bohoslužby jsou, žije jen tehdy, když je nadále rozvíjen.

Bohoslužby z našeho kostela byly několikrát přenášeny Českým rozhlasem v rámci přímých přenosů nedělních bohoslužeb.

Psychiatrická léčebna v Bohnicíh

Bohoslužby v ekumenickém ústavním kostele sv. Václava se konají každou středu od 16 hodin. V uplynulých letech zde sloužili: J. Štorek, R. Dvořáková, A. Zvolánková a J. Jeřábek. V minulém roce sloužil především br. farář T. S. Drobík, vypomáhala s. farářka Rothegel. Několikrát se zde uskutečnily také ekumenické bohoslužby. Od adventu 2002 je také zde pravidelně vysluhována sv. večeře Páně. Účastníky bohoslužeb jsou jak pacienti, tak členové našeho Farního sboru i lidé z širokého okolí.

Farář Drobík poskytuje skupinové pastorační sezení na oddělení závislostí (pavilon 31+33), doléčovacím pavilonu (27) a občas je přítomen na oddělení sexuologie (18). Věnuje se také pastorační práci v Hospicu Štrasburk a ekumenicky koncipované pastorační práci v Čimickém domově důchodců.

Minulý rok náš Farní sbor již potřetí zorganizoval „Bazar“ korejských a českých jídel. Jídla připravuje česká i korejská komunita, každý příchozí si tato jídla může na „Bazaru“ zakoupit a z výtěžku, který např. loni činil 17 563 Kč, jsou zakupovány vánoční dárky pro chronické pacienty Bohnické léčebny (pavilony 11 a 14).
V rámci naší dlouholeté práce v Bohnické léčebně proběhla také stáž studentů a studentek Evangelické teologické fakulty UK. V uplynulém období měl Farní sbor dvě pastorační asistentky, R. Dvořákovou a L. Payenovou. Pracovaly na oddělení sexuologie a v Hospicu Štrasburg. L. Payenová vypomáhá svou pastorační prací v Hospicu doposud.

Staršovstvo

Staršovstvo se scházelo v uplynulém šestiletém funkčním období ke správě sboru k pravidelným schůzím jednou měsíčně kromě období letních prázdnin. Scházelo se také podle potřeby k mimořádným schůzím, zpravidla po nedělních bohoslužbách. Staršovstvo pracovalo ve složení: J. Bouček, L. Csémy, M. Danielová, T. Drobík, J. Sil Lee, H. Lipavská, J. Jeřábek, O. Kolečková, J. Marek, O. Plecháček, J. Polák, J. Ratiborský, V. Rejentová, J. P. Štorek, P. Veselý. Náhradníky byli: Z. Hauptová, J. Krásová, J. Plevová, D. Tučková a J. Zeman.
Nové staršovstvo bude voleno na dobu čtyř let.

V uplynulém roce zřídilo staršovstvo dva pracovní týmy. „Správní tým“ připravuje a předjednává pro schůzi staršovstva záležitosti, které se týkají správy sborového domu, technických a organizačních věcí ohledně provozu ubytovacího zařízení a finančních záležitostí.

„Vyhledávací tým“ s ohledem na uvolněné místo prvního faráře má na starosti hledat a oslovovat potenciální kandidáty. Staršovstvo si je vědomo rozsahu farářské práce v našem sboru a proto hledá dalšího kazatele.

Od září roku 2002 byl na nové farářské místo v našem sboru zvolen T. S. Drobík. Po úmrtí našeho faráře J. P. Štorka v loňském roce byl f. T. S. Drobík seniorem pražského seniorátu ustaven navíc jako administrátor. To znamená, že k vykonávání statutárního zastupování našeho Farního sboru byl pověřen z moci úřední.

Biblické hodiny a katecheze

Kromě období letních prázdnin se pravidelně konaly ve čtvrtek od 9:30 hod dopolední biblické hodiny. Tématem byl většinou rozhovor nad biblickým textem určeným na následující neděli.

Druhou středu v měsíci byla večerní biblická hodina pro všechny generace. V pátek od 16:30 měly své biblické hodiny děti. Minulé dva roky s touto biblickou hodinou významně vypomáhala E. Kordulová.
Součástí našeho sborového života jsou také občasná mezigenerační setkávání. V uplynulém období jsme vybírali témata, která nám přinášela nové vědomosti jak ve věcech víry, tak v oblasti společenského a veřejného života. Hovořili jsme například o sv. večeři Páně, o nových přístupech k liturgii, o výstavbě církevních staveb, ale také o výchově dětí, o nebezpečí drogových závislostí a v neposlední řadě o soužití s korejskou komunitou. V loňském roce se navíc uskutečnil rozhovor o Izraeli s bývalým velvyslancem v Izraeli J. Schneiderem a setkání věnované práci SKP Diakonie v Ďáblicích.
Konala se také příprava dospělých na křest a řada dospělých i dětí, zde byla pokřtěna.

V uplynulém období se mládež scházela velmi příležitostně.

Nedělní bohoslužba pro děti

Nedělní bohoslužbu pro děti v uplynulém období vedly V. Štorková, E. Turková a E.Kordulová. Po odjezdu E. Kordulové do zahraničí převzali péči o dětské bohoslužby J. Bouček, O. Plecháček, B. Šiková a H. Ratiborská. Děti jsou ke svým bohoslužbám z kostela vysílány po 1. čtení. Zpět přicházejí ke sbírce. Počet dětí postupně roste. U některých ekumenických bohoslužeb v poslední době byly na dětské bohoslužbě přítomny i děti korejské . Třetí neděli adventní se děti aktivně podílely na společné rodinné bohoslužbě.

Hudba a zpěv

V uplynulém období byl zajišťován varhanní doprovod zpěvu shromáždění, výjimečně i za použití dalších hudebních nástrojů (hoboj, housle, viola, violoncello). Pokračovalo se v příležitostném nácviku nových písní, i když ne již tak systematicky jako v předchozích letech. Pravidelnou činnost pěveckého sboru se nedařilo obnovit.

J. Polák vypracoval seznam písní obsažených v našem a korejském zpěvníku. Tento seznam slouží pro výběr písní při společných česko-korejských bohoslužbách.

Jan Polák vytvořil počítačový program pro sledování zpívanosti jednotlivých písní při bohoslužbách.

V poslední době byl díky aktivitě faráře Drobíka, J. Boučka a Jana Poláka vydán dodatek zpěvníku, který obsahuje ordinárium, novozákonní hymny, další písně a bohoslužebné texty užívané při našich bohoslužbách, které zatím nejsou obsaženy v oficiálním zpěvníku naší církve. Zpěvník dostal název „Potěšte můj lid“, je průběžně doplňován o další písně a liturgické zpěvy a v dohledné době vyjde v plné verzi.

Korejská komunita

Od roku 1999 žije s námi v našem Farním sboru komunita korejských křesťanů a křesťanek. Principy společného života vznikaly během posledních čtyř let v rozhovoru mezi faráři J.P.Štorkem a Jong Sil Lee. Společný život české a korejské komunity se týká nejen sdílení sborových prostor, poznávání rozdílných národních, kulturních a věroučných tradic, ale především společenství kolem Božího slova a Kristova stolu.

Naše korejské setry a bratři se scházeli ke svým pravidelným bohoslužbám v neděli od 11:30 hod. Kromě br. faráře Jong Sil Lee kázala řada hostů z domova i ze zahraničí. Z českých kazatelů to byl především prof. J. Smolík. Ze zahraničních hostů pak jmenujme např. Yoen Ok Lee (Jon Ok Lee) – prezidentku laické ženské organizace Presbyterní církve Koreje. V týdnu se pravidelně konaly biblické hodiny pro muže, pro ženy, pro děti a pro mládež.

V květnu loňského roku se uskutečnil Česko-korejský den. Kromě vlastního setkání zde v kostele se konalo malé sportovní zápolení na hřišti v sousedství sborového domu.

V předvečer květnového benefičního koncertu U Salvátora se uskutečnil v našem kostele korejský podvečer. V něm jsme se díky Ženskému pěveckému sboru mohli seznámit s korejskou kulturou, tradičními tanci a hudbou. Po skončení se konal neformální rozhovor.

Od konce roku se po společných ekumenických bohoslužbách setkáváme při čaji a kávě ke společným rozhovorům.

Kontakt s korejským prostředím nám zajišťuje také časopis Nanumto+, který dvakrát ročně vydává Česko-korejská křesťanská společnost.
Korejská komunita se finančně podílí na provozních nákladech sborového domu, finančně podporuje práci v Psychiatrické léčebně a v neposlední řadě významně přispěla na stavbu zvonice a zakoupení zvonů.

Ostatní ekumenické vztahy

V uplynulých letech rozvíjel náš sbor kontakty s holandskými sbory v Hattemu. Tyto vztahy byly nejintenzivnější v letech 1999 - 2000. Naše sbory se vzájemně navštívily, prožily společně celou řadu událostí a lépe se tak poznaly.

V minulém roce se podařilo navázat bližší kontakty s místní ekumenou, konkrétně s Církví československou husitskou a s kobyliskou a bohnickou římsko-katolickou farností.

Diakonie

Pracoviště SKP Diakonie v Ďáblicích považuje za svoje poslání pomáhat především těm rodinám a jednotlivcům, kteří potřebný rozsah péče nemohou získat od obvodních pečovatelských služeb. Nesoběstačným klientům zajišťuje Diakonie i vícehodinové asistence, vozí děti s těžkým zdravotním postižením do stacionářů aj. Pomáhá sociálně slabým lidem vyhledávat finanční zdroje na úhradu nezbytné péče např. vypracováváním grantových projektů.

Z významnějších akcí uplynulého roku jmenujme uspořádání benefičního koncertu Ženského pěveckého sboru Presbyterní církve z Koreje v evangelickém kostele U Salvátora, dne 28. května. Z výtěžku koncertu byla pro pracoviště v Ďáblicích zakoupena pračka, sušák na prádlo a jídlonosiče. Dále se uskutečnilo setkání s asi 70 žadateli o azyl v České republice a vernisáž výstavy, která byla připravena ve spolupráci s Poradnou pro uprchlíky při Českém Helsinském výboru.
O adventu se již poněkolikáté uskutečnil ve středisku Diakonie v Ďáblicích koncert v minulém roce se slovem faráře a senátora Z. Bárty. Koncert a následné pohoštění přispívá k posilování vztahů mezi farním sborem, Diakonií a obyvateli Ďáblic.

V našem sborovém domě se také v uplynulém roce konalo velké množství vzdělávacích programů, seminářů a školení pořádaných ústředím Diakonie ČCE. Většina hostů těchto seminářů zde byla rovněž ubytována.
Diakonie Farního sboru v poslední době zajišťovala zejména dovoz bratří a sester na bohoslužby.

Logos

Každou první neděli v měsíci se v našem kostele již od roku 1993 schází Občanské sdružení LOGOS, ekumenické společenství křesťanských gayů a lesbiček, jejich příbuzných a známých. Staršovstvo tuto činnost podporuje a poskytuje tak zcela ojedinělý prostor na církevní půdě v České republice pro takové setkávání a pro pastoraci. V poslední době vzrůstá pochopení a porozumění vůči této problematice nejen v občanské společnosti, ale také v církvi. Farář Drobík se podobně jako farář Štorek zúčastňuje různých seminářů a diskuzí o homosexualitě.

První část setkání začíná bohoslužbou slova, pokračuje rozhovory v malých skupinkách nad danými tématy víry a křesťanského života a je zakončeno přímluvnou modlitbou a požehnáním. Setkání pokračuje přestávkou určenou pro neformální rozhovor, nebo osobní rozhovor s farářem. Po přestávce následuje druhá část setkání, na kterou jsou zváni zajímaví hosté. Z významnějších z nich lze z uplynulého roku zmínit prof. T. Halíka, tajemníka ekumenického oddělení Synodní rady ČCE G. F. Reininghause nebo bývalého ředitele prezidentské tiskové kanceláře M. Krafla.

V uplynulém roce se výběrem zajímavých hostů snažil výbor LOGOSu otevřít zejména druhou část svých setkání bratrům a sestrám z Farního sboru. Odstupující staršovstvo Vám doporučuje jak častější a hojnější účast na těchto setkáních, tak i větší otevřenost pro tyto křesťany, kteří jinde v církvi přes vzrůstající otevřenost ještě stále nejsou plně přijímáni a akceptováni.

Terasa, web a nahrávání

Bulletin Terasa vyšel od roku 1998 celkem 20x, z toho 4x v loňském roce. Obsahoval texty některých kázání, zajímavé články, liturgické texty, projekty sborové práce a rehabilitace kostela.

Od srpna roku 2000 jsou na internetové adrese www.kosteljakob.cz publikovány stránky našeho kostela ve čtyřech jazycích s aktuálními informacemi a texty o historii a životě sboru.

Také texty kázání faráře Drobíka jsou občas vyvěšovány na těchto webovských stránkách. Spolu s magnetofonovými nahrávkami bohoslužeb slouží těm, kdo se nemohou bohoslužeb účastnit.

Úmrtí

V uplynulém roce z našeho Farního sboru zemřeli následující sestry a bratři:
Zdena Drdová ve věku 82 let, Anna Škvorová ve věku 84 let, Marie Ženíšková ve věku 98 let, emeritní farář naší církve bratr Karel Veselý ve věku 91 let, v Německu pak bývalý farář kobyliského sboru Bedřich Šurman.

28. června 2003 ve věku 62 let zemřel farář Jiří Petr Štorek. Farářem kobyliského sboru se stal 1. ledna 1986. Do Kobylis přišel z Českého Brodu. V době jeho působení se postupně měnila tvář bohoslužby zavedením liturgických prvků, které navazují na tradici církve a vedou k hlubšímu pochopení bohoslužeb, např.: vysluhování sv. večeře Páně po větší část církevního roku. Podařilo se zapojit k aktivní službě laiky. Po jeho příchodu došlo také k dlouhodobé diskuzi, která nakonec vyústila do celkové rehabilitace sborového domu a k postupnému otevírání celého sborového společenství navenek. Myšlenkový odkaz J. P. Štorka je pro nás inspirací k odvážnému hledání nových cest v životě víry a církve.

Sestry a bratři, upozorňujeme Vás na možnost konat pohřební shromáždění v kostele.

Dům a zahrada

Ke zlepšení pracovních podmínek br. faráře Drobíka, byla koncem roku zprovozněna farní kancelář. Br. farář vyhlásil úřední hodiny, ve kterých je pro všechny záležitosti na faře k dispozici.
Za posledních 6 let v rámci rehabilitace kostela U Jákobova žebříku došlo v souladu s projektem k těmto stavebním pracím: vydláždění vstupní plochy před kostelem, zastřešení vlastního vstupu a zřízení garážových stání pro vozidla. Dále ke stavbě zvonice, která je jasným a zřetelným prvkem kostela i orientačním bodem v celém přilehlém okolí, k pořízení zvonů, které svolávají k bohoslužbám a ve všední dny zvou v 9 a 18 hod k modlitbě. Dále došlo k položení dlažby v celém kostele, ke stavbě 3. nadzemního podlaží, ve které jsou umístěny byty, a v prostoru nad kostelem je i terasa. K úplnému bezbariérovému provozu sborového domu byl zřízen výtah. V uplynulém roce byly z výnosu mimořádné sbírky pořízeny potahy na kostelní židle.
Čeká nás ještě třetí etapa stavby, která bude zahrnovat: stavbu sborové místnosti - čajovny, rozšíření ubytovací kapacity v podzemí, rekonstrukci zahrady, stavbu kolumbária a zřízení dalšího bytu pro faráře v prvním nadzemním podlaží.

O chod domu a ubytovacích kapacit se starali zaměstnanci Farního sboru: kromě br. faráře Štorka to byl správce J. Jeřábek a V. Štorková. Zaměstnankyní sboru je i O. Poláková, která má na starosti veškeré sborové ale i seniorátní účetnictví, mzdovou agendu a správu finančního archívu. Dalším zaměstnancem je J. Horák, který pomáhal při zajištění řady nezbytných pomocných prací ve sborovém domě.

Finance

Značná část finančních prostředků, se kterými sbor a církev hospodaří je kryta sbírkami při shromáždění, účelovými sbírkami a dary.

Významným zdrojem příjmu je rovněž sborový příspěvek, tzv. salár. Řád o hospodaření církve doporučuje výši saláru přibližně ve výši 5 % z celkového ročního čistého příjmu. Nenechávejte prosím odevzdávání saláru na poslední chvíli na konec roku, ale rozložte jej dle možností do celého roku.

Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka bude přednesena O.Polákovou.

Další akce

Z dalších akcí minulého roku jmenujme koncert korejských umělců z Paříže (23. 3.), krátké zpravodajství v ČT 1 v rámci křesťanského magazínu o našem kostele a kostele na JZ Městě (27. 4.). Odpolední přátelské posezení na zahradě v němž zahráli a zazpívali skotské a irské písničky J. Jeřábek a J. Sejkory (22. 6.). Při tomto posezení měli mnozí z nás jednu z posledních příležitostí setkat se s Jiřím Štorkem.

Již několik let máme možnost zakoupit vánoční pohlednice od P. Fišerové. V adventu je také již několikaletou tradicí vánoční odpoledne se Společností pro starou hudbu (14. 12.). Už poněkolikáté nahrává v našem kostele své nové CD Stamicovo kvarteto (11. – 13. 8.).

Ostatní

Náš farní sbor zastupovali na konventu br. farář T. Drobík, J. Jeřábek a jako náhradnice za J. Boučka V. Rejentová. Dalším náhradníkem je P. Veselý.

V uplynulém období z našeho sboru pracovali v různých církevních strukturách: J.P.Štorek, J. Ratiborský, V. Rejentová, J. Bouček a O. Poláková.

M. Danielová je členkou představenstva ústředí SKP, členkou revizní komise Diakonie a předsedou dozorčí rady Nadace Divoké husy.

Na závěr děkuji manželům Kefurtovým za květinovou výzdobu, J. Plevové za pomoc ve sborové kanceláři při vedení agendy a za přípravu bohoslužby rodině Polákově. Sestra J. Krásová pomáhá při aktualizaci sborové kartotéky. Děkuji varhaníkovi J. Polákovi za jeho laskavé vedení bohoslužebného zpěvu, dík patří i zastupujícím varhaníkům P. Veselému a J. Markovi. Dále manželům Rejentovým, E. Spárové a J. Boučkové za pomoc při dovozu bratří a sester do shromáždění.

Trochu statistiky: sbor má v současné době 673 členů, z toho 163 s hlasovným právem. Členstvím v církvi rozumíme kdo byl pokřtěn nebo podle CZ byl do církve přijat. Sborová kartotéka soustřeďuje potřebná data a adresář. Právní hodnotu pak má seznam hlasovných údů.

Jan Ratiborský - kurátor


zpět ...
© 2005 archa.cz