0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
21. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
25. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
zpět ...
Bratři a sestry v Kristu
Bohoslužby se konaly každou neděli a o svátcích od 9.30 hod. Našimi kazateli byli J. Štorek, Jong Sil Lee, J. Štefan, Tomáš Drobík, Alena Zvolánková, Pavel Filipi, Petr Pokorný, korejský bratr Kim Yoo Chul, Christian Link, Miroslav Čejka z Hlinska, jeho žena Naděje posloužila při korejských bohoslužbách. Rozhlasový přenos z našeho shromáždění se uskutečnil 21. ledna a čtvrtou neděli adventní - 23. prosince. Bohoslužby v korejském jazyce se konají od 11.30. O svátcích a v první neděli v měsíci, kromě prázdnin, se konají společné česko-korejské bohoslužby. Dvakrát (16. 4. a 16. 12.) byly rodinné bohoslužby. Mnohokrát byli našimi hosty bratři a sestry z ciziny (v rámci i mimo rámec bohoslužeb).

Přenos do ČRo z našich bohoslužeb se uskutečnil 21. ledna a 26. prosince. Výroční sborové shromáždění bylo 25. března 2001.
Bylo pokřtěno 8 dětí a dva dospělí: Kyung-Jun Park, Youn-Teak Roh, Lada Kordulová, Matěj Bouček, MUDr. David Girsa, Dobrovodský, Barbora Jana Marešová, Jan a Matěj Kočkovi a František Václav Štourač.
Celkem bylo 59 služeb Božích, při kterých byla 33 krát vysluhována večeře Páně. Současně s bohoslužbami se scházely naše děti. S dětmi pracovali učitelé Bouček, Plecháček, Štorková. Intenzivně se této práci věnuje sestra Kordulová. Počet dětí ve věku 3 - 11 let je 4 - 7.
Kromě bohoslužeb u Jákobova žebříku se konaly bohoslužby ve středu od 16 hodin v psychiatrické léčebně, kde sloužili br. farář Štorek a br. vikář Drobík a vypomáhali Josef Jeřábek, Alena Zvolánková a Rut Dvořáková. Bohoslužby v léčebně jsou společné s pacienty a jste vítáni.

Na Bílou sobotu 14. dubna před nedělí Quasimodo geniti jsme se shromáždili k modlitbě nad zvony, které ulila firma Zvonařství Manoušek z Prahy Zbraslavi. Na zvonech je napsáno hebrejsky, řecky, latinsky, česky a korejsky posel. Větší zvon s hlubším tónem je laděn B1, má průměr 852 mm a váží 336 kg. Druhý, menší s vyšším tónem je laděn D2 a má průměr 655 mm a váží 176 kg. Zvony byly zavěšeny 20. dubna. Oba zvony znějí v neděli před českými i korejskými bohoslužbami. Jinak vždy v devět hodin dopoledne a v šest hodin večer jeden zvon.

Projekt zvonice vypracoval atelier Schaufler-Roskovec. Na vybudování celé vstupní části včetně chodníku, garáží, zvonici a na ulití zvonu přispěli: Česko-německý fond budoucnosti, Diakonie Německa, členové sboru - Češi i Korejci a z Koreje br. Eun-Sup Hong. Tiskové zprávy o našem kostele se objevily v tisku, např. v MF Dnes, ale ve prestižním časopisu Architekt kde vyšla recenze s fotodokumentací. Odborná veřejnost nejen v ČR, ale i v zahraničí přijímá tento stavební počin velmi pozitivně (např. Andreas Hess).

Významné místo v životě našeho sboru, představuje spolupráce z bratry a sestrami z Koreje, především z Presbyterní církve a dále metodisti, baptisti, luteráni, římští katolíci a charizmatici. Spolupráci s Korejci považuje staršovstvo za zcela zásadní, neboť v tom spatřuje model, jak by mohla církev učit zakoušet spolupráci národů a menšin v tomto světě. Korejci se významně podíleli na pořízení zvonů. Bratři faráři Štorek a Lee navštívili ve dnech 5. - 8. června Ženevu, kde se zúčastnili konference „Misie v jednotě“ pořádané ve spolupráci s Centrem Johna Knoxe a konferencí evropských církví za účasti 55 zástupců korejských církví v Evropě, USA, Japonsku a Koreje. Na této konferenci představili naši faráři náš projekt spolupráce, který získal velkou pozornost. Bylo to poprvé v Evropě, kdy se setkali korejské a evropské církve.

S mimořádným porozuměním se uskutečnila v prosinci burza korejského a českého jídla. Jednotlivá jídla stála asi 20 korun. Výnos činil
11 550 Kč. Výtěžek byl věnován na zakoupení vánočních dárků pro chronické pacienty PL, kteří nemají rodinnou péči.

Organizovali jsme řadu koncertů v obou kostelech a v hospicu Štrasburk. O Vánocích v kostele v Bohnicích zpívalo 12 našich přátel z chráněného bydlení Archa ze Široké Nivy v okrese Bruntál, kterou zřídila Slezská evangelická církev, dále hosté ze Švédska, Holandska a Německa. V hospicu Štrasburk pracují bratři Štorek a Drobík a ses. Mgr. Peynová.

Synod ČCE zřídil po osmi letech jednání místo druhého faráře s odůvodněním zvýšené pastorační a diakonické práce v léčebně. Sborové shromáždění by mělo rozhodnout o obsazení tohoto místa.

Od září absolvuje povinnou jednoroční vikářskou praxi (vikariát) podle řádů CČE br. Tomáš Sedlák Drobík. Br. vikář pod vedením br. faráře se podílí na životě našeho sboru, tzn. bohoslužeb, biblických hodin pro dospělé, mládeže a dětí a na pastoraci v léčebně. Bří. farář a vikář vedou spolu diskuse, ve kterých řeší vše potřebné.

Staršovstvo dne 26. února letošního roku schválilo statut místa druhého faráře v našem sboru. Posléze na místo 2. faráře sboru navrhlo k volbě bratra vikáře Tomáše Drobíka, až splní předepsané povinnosti vikariátu. Obsahem práce bude z větší části práce v psychiatrické léčebně a v hospicu a část povinností faráře v centru sboru tak, aby se jednotlivé činnosti neizolovaly, ale aby si sbor stále uvědomoval svoji zodpovědnost za pastorační, diakonickou a kazatelskou službu.
Od sboru se proto očekává vlídnost a otevřenost. Pro bližší porozumění jsme uspořádali s bratrem vikářem setkání „Nejen o liturgii“, kde jsme měli všichni příležitost k rozhovoru a dotazům.

Biblické hodiny se konaly ve čtvrtek v 9.30. Od devíti hodin pak čtvrt hodinová modlitba Žalmů. Od šesti hodin večerní modlitba Žalmů a biblická hodina mládeže. Další biblické hodiny se konaly takto: v pondělí v 17.30 konfirmační cvičení, v pátek od 16.30 děti.

Střední generace se sešla 26. září k diskusi na téma „Přežije kniha věk elektronických médií?“ Základní informace nám řekl - PhDr. Jiří Kolečko. 6. prosince se uskutečnil rozhovor s řeholnicemi a řeholníky z Uherského Brodu a Prahy. Uspořádali jsme výlet do Kouřimi, s dětmi na Kokořín a společně s Korejci do Botanické zahrady.

Každou první neděli se v našem kostele schází Občanské sdružení křesťanů s homosexuální orientací LOGOS. První části setkání začíná bohoslužbou - biblické čtení, písně z Evangelického zpěvníku, kázání, přímluvy. Po přestávce je kulturní část - volný program. LOGOS se věnuje pastorační službě na území republiky, vydává vlastní časopis, organizuje výlety, pomáhá překlenout osamělost, pořádá kulturní akce. Vždy je dost místa pro rozhovor a v další části setkání se věnuje tématům, které uvádějí pozvaní hosté, např. Psychologové, právníci, teologové aj. Významnými hosty byli řím. k. biskup V. Malý a starokatolický biskup Dušan Hejbal.

Staršovstvo tuto práci br. faráře akceptuje a podporuje, i když ohlasy z některých evangelických sborů byly odmítavé. K aktivitám br. faráře patří vystoupení v ČR, ČT, atd. dotýkající se mimo jiné aktivit homosexuálních občanů a vztahů k nim.

Řada členů sboru se podílí na práci seniorátního a povšechného sboru a církevních institucí. Br. farář je náhradníkem SV pražského seniorátu. Bratr farář byl na synodu zvolen do představenstva Diakonie ČCE. Je prezidentem Nadace Divoké husy. Kromě práce pro církev se významně angažuje i PL v Bohnicích. V PL pracuje s osobami závislými na alkoholu, drogách a hrách. Dále s pacienty na sexuologii, s devianty a agresory. Na přání koná pastoraci v jednotlivých odděleních a bohoslužby v kostele. Je členem sexuologické společnosti České lékařské komory.

Vloni jsme uspořádali tří měsíční seminář ve spolupráci s děkanem ETF UK a ředitelstvím léčebny pro 12 studentů teologické fakulty.
Na práci SV se dále podílí ses. Poláková jako pokladní a ses. Rejentová ve stavebním odboru.

Důležitou součástí práce našeho sboru je spolupráce s Diakonií ČCE, která se projevuje spoluprácí se střediskem v Ďáblicích, kde pracují sestry L. Veselá a H. Lipavská. Diakonie dokázala vnést do celé oblasti nejen impulsy křesťanského života, ale vytváří prostředí, kde je možné evangelium zvěstovat. 20. dubna se konal benefiční koncert u Salvátora na zakoupení auta pro Diakonii v Ďáblicích. V Diakonii v Ďáblicích se koná kromě vlastní diakonické práce řada kulturních programů, kterých jste se jistě zúčastnili.

Velký význam pro náš sbor má smlouva s ústředím Diakonie ČCE o spolupráci při vzdělávání pracovníků Diakonie, na jejímž základě se zde konají každý týden (od pondělí do soboty) vzdělávací kursy nejen pro Diakonii, ale i pro odborníky z jiných oblastí. Probíhají zde semináře a konference, za účasti hostů z celé republiky i zahraničí, což má důsledky pro celou církev. Marie Danielová je členkou představenstva a revizní komise Diakonie a předsedkyní dozorčí rady Nadace Divoké husy.

Kromě toho probíhá v kostele celá řada konferencí a setkání na úrovni národní i mezinárodní. Společnost Sedm paprsků pod vedením ses. Dr. Doušové uspořádala konferenci o Pomoci pomáhajícím profesím (tj.: o těch kteří pomáhají: farářům, lékařům a řadě dalších profesí), viz poslední Terasa. Dále celodenní programy pro zájemce o hru na flétnu se zahraničními lektory. Postoje, které se projevují odpovědností za společnost jsou oceňovány (magistrát, městská část, léčebna, sdělovací média).

V minulém roce pokračovala rehabilitace našeho domu. Proběhlo úspěšné kolaudační řízení a byl dán souhlas k užívání celé vstupní části domu, garáží, zvonice a zvonů. Připravujeme pro územní rozhodnutí poslední etapu rehabilitace kostela, tj. rekonstrukci zahrad.
To představuje vybudování kanceláře korejského faráře, sborové kuchyňky se sálem, obvodové opěrné zdi pro zahradní terasu, bezbariérový přístup z kostela a kolumbárium. V podzemí vybudování malé kaple a rozšíření ubytovací kapacity. Pak by následovaly závěrečné menší úpravy a dokončovací práce v bytech, např. sprchové stěny, rekonstrukce koupelny v prvním patře, předsíňové dveře v bytech apod.

V letošním roce plánujeme pokračovat ve splácení dluhů z vlastních zdrojů a v plánu finančního zajištění stavby. V současné době se řeší problematika bývalé modlitebny v Klapkově ulici v souvislosti s výstavbou stanice metra v blízkosti budovy zeměměřických institucí.

Provoz v domě vede br. faráře, s. Štorková se spolupracovníky, správcem Josefem Jeřábkem a manželkou. Sbor ještě zaměstnává ses. Paynovou (v hospicu Štrasburk) a br. Horáka, muže pohotového při řešení různých úkolů. Veškeré účetnictví vede ses. Ing. Olga Poláková. Toto jsou zaměstnanci sboru. V domě na některých otázkách evidence pracuje na krátkou dobu Ing. Osvald. Rád bych poděkoval manželům Kefurtovým za květinovou výzdobu. Ses. Jana Plevová pomáhá v kanceláři vést agendu a v přípravě na bohoslužby pak rodina Polákova. Sestra Jana Krásová pomáhá při aktualizaci sborové kartotéky. Chtěl bych poděkovat varhaníkovi za jeho laskavé vedení bohoslužebného zpěvu, dík patří i zastupujícím varhaníkům br. Pavlovi Veselému a dr. Josefovi Markovi. Dále sestrám a bratřím kteří zajišťovali pomoc při návštěvách našich hostí, při dovozu bratří a sester do shromáždění.

Br. Jan Bouček společně s br. Veselým nesou břemeno vydávání našeho bulletinu „Terasa 9:30“. Terasa vyšla v roce 2001 celkem třikrát.
V rámci různých kulturních programů, divadelních představení a výchovných koncertů spolupracujeme se zdejší základní školou. Dík patří ses. Rokosové, která tyto programy zprostředkovává.

Trochu statistiky: sbor má v současné době 673 členů, z toho 163 s hlasovným právem. Členstvím v církvi rozumíme kdo byl pokřtěn nebo podle CZ byl do církve přijat. Sborová kartotéka soustřeďuje potřebná data a adresář. Právní hodnotu pak má seznam hlasovných údů.

Jan Ratiborský - kurátor


zpět ...
© 2005 archa.cz