Bohoslužba 18. 6. 2023

Kázání

Matouš 15, 21–28
(21) Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.
(22) A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“
(23) Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“
(24) On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“
(25) Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“
(26) On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“
(27) A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“
(28) Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.